Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  UCHWAłY RADY   \  2013

    Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 grudnia 2013 r.

  Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 grudnia 2013 r.


  Lista załączników
  1. uchwała nr XXXIII.408.2013 w spr. zmian w budżecie na 2013.pdf
  2. uchwała nr XXXIII.409.2013 w spr. zmian w WPF.pdf
  3. uchwała nr XXXIII.410.2013 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasa
  4. uchwała nr XXXIII.411.2013 w spr. uchwalenia budzetu Gminy Kołbaskowo na rok 2014.pdf
  5. uchwała nr XXXIII.412.2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2022.pdf
  6. uchwała nr XXXIII.413.2013 w spr. uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich.pdf
  7. uchwała nr XXXIII.414.2013 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.pdf
  8. uchwała nr XXXIII.415.2013 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr 2.29 obr. Przecław.p
  9. uchwała nr XXXIII.416.2013 w spr. zawarcia porozumienia z Miastem Szczecin -Izba Wytrzeźwień.pdf
  10. uchwała nr XXXIII.417.2013 w spr. gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata
  11. uchwała nr XXXIII.418.2013 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Proble
  12. uchwała nr XXXIII.419.2013 w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVII.196.2012.pdf
  13. uchwała nr XXXIII.420.2013 w spr. planów prac Komisji Rady Gminy.pdf
  14. uchwała nr XXXIII.421.2013 w spr. planu pracy Rady Gminy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 25 listopada 2013 r.

  Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 25 listopada 2013 r.


  Lista załączników
  1. uchwała nr XXXII.394.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013r.pdf
  2. uchwała nr XXXII.395.2013 w spr. zmian w WPF.pdf
  3. uchwała nr XXXII.396.2013 w spr. okreslenia stwek podatku od środków transportowych.pdf
  4. uchwała nr XXXII.397.2013 w spr. obnizenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczania poda
  5. uchwała nr XXXII.398.2013 w spr. przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  6. uchwała nr XXXII.399.2013 w spr. przystąpienia do sporzadzania miejscowego planu obreb Warzymice.p
  7. uchwała nr XXXII.400.2013 w spr. przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  8. uchwała nr XXXII.401.2013 w spr. zgody na ustanowienie służebności.pdf
  9. uchwała nr XXXII.402.2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk
  10. uchwała nr XXXII.403.2013 w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pd
  11. uchwała nr XXXII.404.2013 w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII.298.2012.pdf
  12. uchwała nr XXXII.405.2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII.301.2012.pdf
  13. uchwała nr XXXII.406.2013 w spr. zgody na nabycie nieruchomosci stanowiącej dz. o nr 38.3 obr. Kam
  14. uchwała nr XXXII.407.2013 w spr. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu g
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 października 2013 r.

  Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 października 2013 r.


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta z działalności za III kwartał.pdf
  2. Sprawozdanie Gimnazjum Przecław.pdf
  3. sprawozdanie SP Będargowo.pdf
  4. Sprawozdanie SP Przecław.pdf
  5. sprawozdanie ZPO Kołbaskowo.pdf
  6. uchwała nr XXXI.383.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 rok.pdf
  7. uchwała nr XXXI.384.2013 w spr. zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013-2022.p
  8. uchwała nr XXXI.385.2013 w spr. zmiany uchwały nr IX.64.2011 w sprawie poboru podatków w drodze i
  9. uchwała nr XXXI.386.2013 w spr. zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego obręb Barnisław.pdf
  10. uchwała nr XXXI.387.2013 w spr. zgody na dzierżawę działek nr 264.31, 264.32 i 264.33 obreb Mocz
  11. uchwała nr XXXI.388.2013 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w Warzymic
  12. uchwała nr XXXI.389.2013 w spr. przedłużenia dzierżawy dzialki nr 261.1, obreb Moczyły i 125 ob
  13. uchwała nr XXXI.390.2013 w spr. zgody na przedłużenie dzierżawy części działki nr 114.9, obr
  14. uchwała nr XXXI.391.2013 w spr. nadania nazwy ulicy Irysowa w Warzymicach.pdf
  15. uchwała nr XXXI.392.2013 w spr. zgody na nabycioe nieruchomości.pdf
  16. uchwała nr XXXI.393.2013 w spr. zgody na ustanowienie służebności przesyłu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 września 2013 r.

  Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 września 2013 r.


  Lista załączników
  1. Dochody budzetu Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2013 r.xls
  2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu I półrocze 2013 - częśc opisowa.docx
  3. informacja Wójta z działalności za II kwartał 2013 r.pdf
  4. porządek obrad XXX sesja.pdf
  5. Realizacja budżetu tab. nr 2-15.xlsx
  6. uchwała nr XXX.363.2013 w spr. przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Kołbaskow
  7. uchwała nr XXX.364.2013 w spr. udziału Gminy Kołbaskowo w uruchomieniu Międzygminnego Zakładu A
  8. uchwała nr XXX.366.2013 w sprawie zmian w WPF.pdf
  9. uchwała nr XXX.367.2013 w spr. dotacji na prace konserwatorskie, reaturatorskie i roboty budowlane.
  10. uchwała nr XXX.368.2013 w spr. sprzedaży sieci gazowych.pdf
  11. uchwała nr XXX.369.2013 w spr. wysokości opłat za publiczne przedszkola.pdf
  12. uchwała nr XXX.370.2013 w spr. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
  13. uchwała nr XXX.371.2013 w spr. zgody na sprzedaż nieruchomości dz. obręb Przecław.pdf
  14. uchwała nr XXX.372.2013 w spr. zgody na przedłużenie dzierżawy działki nr 106 obręb Smolęcin.
  15. uchwała nr XXX.373.2013 w spr. zgody na dzierzawę działki obręb Moczyły.pdf
  16. uchwała nr XXX.374.2013 w spr. zgody na sprzedaż dz. nr 121 obręb Siadło Górne.pdf
  17. uchwała nr XXX.375.2013 w spr. zgody na ustanowienie służebności przesyłu.pdf
  18. uchwała nr XXX.376.2013 w spr. rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.pdf
  19. uchwała nr XXX.377.2013 w spr. obniżenia wskażników procentowych.pdf
  20. uchwała nr XXX.378.2013 w spr. odpłatnosci za usługi opiekuńcze.pdf
  21. uchwała nr XXX.379.2013 w spr. zgody na dzierżawę działki obręb Kamieniec.pdf
  22. uchwała nr XXX.380.2013 w spr. zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Polickim.pdf
  23. uchwała nr XXX.381.2013 w spr. skargi na działania Wójta.pdf
  24. uchwała nr XXX.382.2013 w spr. sprawozdania z działalności komisji.pdf
  25. WPF część opisowa.doc
  26. WPF tab. nr 1.xls
  27. wykaz przedsięwzięć do WPF.xls
  28. wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej.pdf
  29. uchwała nr XXX.365.2013 w spr. zmian w budzecie gminy na 2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 24 czerwca 2013 r

  Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 24 czerwca 2013 r


  Lista załączników
  1. informacja Straży Gminnej nt. bezpieczeństwa.pdf
  2. Informacja Straży Granicznej.pdf
  3. Informacja Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa.pdf
  4. Policja - ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.pdf
  5. porządek XXIX sesji.pdf
  6. sprawozdanie z funkcjonowania PGK.pdf
  7. uchwała nr XXIX.351.2013 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Kołbaskowo.pd
  8. uchwała nr XXIX.352.2013 w spr. udzielenia Wójtowi absolutorium.pdf
  9. uchwała nr XXIX.353.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Biblioteki.pdf
  10. uchwała nr XXIX.354.2013 w spr. zmian w budżecie gminy.pdf
  11. uchwała nr XXIX.355.2013 w spr. zmian w WPF.pdf
  12. uchwała nr XXIX.356.2013 w spr. sprzedaży garaży.pdf
  13. uchwała nr XXIX.357.2013 w spr. sprzedaży lokalu na działce nr 153.pdf
  14. uchwała nr XXIX.358.2013 w spr. rozpatrzenia skarg na dyrektora Gimnazjum.pdf
  15. uchwała nr XXIX.359.2013 w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę działki obr. Będargowo.pdf
  16. uchwała nr XXIX.360.2013 w spr. zmiany uchwały nr XXVIII.348.2013.pdf
  17. uchwała nr XXIX.361.2013 w sprawie planów pracy Komisji .pdf
  18. uchwała nr XXIX.362.2013 w spr. zaniechania kontroli projektu Comenius.pdf
  19. zał. nr 1 do uchwały nr XXIX.355.2013.pdf
  20. zał. nr 3 do uchwały nr XXIX.355.2013.pdf
  21. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok - tabele.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 20 maja 2013 r.

  Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 20 maja 2013 r.


  Lista załączników
  1. uchwala nr XXVIII.344.2013 w spr. zmiany uchwały dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji.pdf
  2. uchwała nr XXVIII.250.2013 w spr. zmian w budżecie.pdf
  3. uchwała nr XXVIII.345.2013 w spr. zmiany uchwały dot. utworzenia Punktu przedszkolnego.pdf
  4. uchwała nr XXVIII.346.2013 w spr. zmiany uchwały dot. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.pdf
  5. uchwała nr XXVIII.347.2013 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci.pdf
  6. uchwała nr XXVIII.348.2013 w spr. metody ustalenia opłaty i stawki za odbiór odpadów komunalnych
  7. uchwała nr XXVIII.349.2013 w spr. wzoru deklaracji .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 22 kwietnia 2013 r

   Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 22 kwietnia 2013 r


  Lista załączników
  1. informacja z działalności Wójta za I kwartał.pdf
  2. Sprawozdanie z działalności GOPS-u.pdf
  3. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki alkoholowej.pdf
  4. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
  5. uchwała nr XXVII.335.2013 w spr. zmian w budżecie.pdf
  6. uchwała nr XXVII.336.2013 w spr. zmian w WPF.pdf
  7. uchwała nr XXVII.337.2013 w spr. zgody na sprzedaż dz. obręb Barnisław.pdf
  8. uchwała nr XXVII.338.2013 w spr. sprzedaży nieruchomości obręb Przecław.pdf
  9. uchwała nr XXVII.339.2013 w spr. słuzebności działka obręb Stobno.pdf
  10. uchwała nr XXVII.340.2013 w spr. zgody na sprzedaż nieruchomości .pdf
  11. uchwała nr XXVII.341.2013 w spr. służebności dz. obręb Warzymice.pdf
  12. uchwała nr XXVII.342.2013 w spr. służebności dz. nr 209.48.pdf
  13. uchwała nr XXVII.343.2013 w sprawie skargi na działania Wójta.pdf
  14. zał. nr 1 do uchwały nr XXVII.336.2013.pdf
  15. zał. nr 3 do uchwały nr XXVII.336.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 25 marca 2013 r.

  Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 25 marca 2013 r.


  Lista załączników
  1. uchwała nr XXVI.331.2013 w spr. zmian w budżecie gminy na 2013 r.pdf
  2. uchwała nr XXVI.332.2013 w spr. zmian w WPF.pdf
  3. uchwała nr XXVI.333.2013 w spr. udzielenia pomocy finansowej.pdf
  4. uchwała nr XXVI.334.2013 w spr. funduszu sołeckiego.pdf
  5. zal. nr 3 do uchwały nr XXVI.332.2013.pdf
  6. zał. nr 1 do uchwały nr XXVI.332.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 11 marca 2013 r.

  Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 11 marca 2013 r.


  Lista załączników
  1. uchwała nr XXV.324.2013 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności-obręb Kamieniec .pd
  2. uchwała nr XXV.325.2013 w spr. zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.pdf
  3. uchwała nr XXV.326.2013 w spr. zgody na sprzedaż nieruchomości-obręb Przylep.pdf
  4. uchwała nr XXV.327.2013 w spr. zgody na sprzedaż części nieruchomości -Moczyły.pdf
  5. uchwała nr XXV.328.2013 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości-Przecław.pdf
  6. uchwała nr XXV.329.2013 w spr. miejscowego planu -Przecław.pdf
  7. uchwała nr XXV.330.2013 w spr. wniesienia skargi na uchwałę RIO.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 04 lutego 2013 r.

  Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 04 lutego 2013 r.


  Lista załączników
  1. informacja wójta za IV kwartał 2012.pdf
  2. sprawozdanie z dział. Biblioteki Publicznej.pdf
  3. uchwała nr XXIV.305.2013 w spr. zmian w budżecie gminy na 2013 r.pdf
  4. uchwała nr XXIV.306.2013 w spr. zmian w WPF.pdf
  5. uchwała nr XXIV.307.2013 w spr. pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.pdf
  6. uchwała nr XXIV.308.2013 w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf
  7. uchwała nr XXIV.309.2013 w spr. dofinansowania form doskonalenia nauczycieli.pdf
  8. uchwała nr XXIV.310.2013 w spr. przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania.pdf
  9. uchwała nr XXIV.311.2013 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę dz. obręb Moczyły.pdf
  10. uchwała nr XXIV.312.2013 w spr. dzierżawy dz. obręb Przecław.pdf
  11. uchwała nr XXIV.313.2013 w spr. dzierżawy dz. obręb Bobolin.pdf
  12. uchwała nr XXIV.314.2013 w spr. zgody na dzierżawę dz. obręb Kołbaskowo.pdf
  13. uchwała nr XXIV.315.2013 w spr. dzierżawy dz. obręb Siadło Dolne.pdf
  14. uchwała nr XXIV.316.2013 w spr. zgody na sprzedaż dz. obręb Moczyły.pdf
  15. uchwała nr XXIV.317.2013 w spr. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
  16. uchwała nr XXIV.318.2013 w spr. zmiany uchwały nr XXIII.301.2012.pdf
  17. uchwała nr XXIV.319.2013 w spr. zmiany stawek oplat za gosp. odpadami.pdf
  18. uchwała nr XXIV.320.2013 w spr. sprawozdania z działalności Komisji.pdf
  19. uchwała nr XXIV.321.2013 w spr. desygnowania na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.pdf
  20. uchwała nr XXIV.322.2013 w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr XXIV.321.05.pdf
  21. uchwała nr XXIV.323.2013 w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego VI.102.03.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra