Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  UCHWAłY RADY   \  2015

    Uchwały z XV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 29 grudnia 2015 r.

  Uchwały z XV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 29 grudnia 2015 r.


  Lista załączników
  1. Rejestr uchwał z XV sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
  2. uchwała XV.133.2015.pdf
  3. uchwała XV.134.2015.pdf
  4. uchwała XV.135.2015.pdf
  5. uchwała XV.136.2015.pdf
  6. uchwała XV.137.2015.pdf
  7. uchwała XV.138.2015.pdf
  8. uchwała XV.139.2015.pdf
  9. uchwała XV.140.2015 w spr. porozumienia z Gminą Szczecin.pdf
  10. uchwała XV.141.2015.pdf
  11. uchwała XV.142.2015.pdf
  12. uchwała XV.143.2015.pdf
  13. uchwała XV.144.2015.pdf
  14. uchwała XV.145.2015.pdf
  15. uchwała XV.146.2015.pdf
  16. uchwała XV.147.2015.pdf
  17. uchwała XV.148.2015.pdf
  18. uchwała XV.149.2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 listopada 2015 r.

  Uchwały z XIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 listopada 2015 r.


  Lista załączników
  1. uchwała XIV.131.2015 w spr. zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalen
  2. uchwała XIV.132.2015 w spr. zmiany uchwały Nr III212014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 16 listopada 2015 r.

  Uchwały z XIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 16 listopada 2015 r.  Lista załączników
  1. uchwała XIII.114.2015 w spr. zmian w budżecie.pdf
  2. uchwała XIII.115.2015 w spr. zmian w WPF.pdf
  3. uchwała XIII.116.2015 w spr. podatku od nieruchomosci.pdf
  4. uchwała XIII.117.2015 w spr. podatku od środków transportowych.pdf
  5. uchwała XIII.118.2015 w spr. wprowadzenia opłty targowej.pdf
  6. uchwała XIII.119.2015 w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
  7. uchwała XIII.120.2015 w spr. dotacji na prace konserwatorskie.pdf
  8. uchwała XIII.121.2015 w spr. przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przest
  9. uchwała XIII.122.2015 w spr. przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu.pdf
  10. uchwała XIII.123.2015 w spr. przystapienia do przygotowania zasad i warunków sytuowania obiektów ma
  11. uchwała XIII.124.2015 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Barn
  12. uchwała XIII.126.2015 w spr. zgody na rozwiązanie umów o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomoś
  13. uchwała XIII.127.2015 w spr. odbioru odpadów domki letniskowe.pdf
  14. uchwała XIII.128.2015 w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla dom
  15. uchwała XIII.129.2015 w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za odpady komunalne.p
  16. uchwała XIII.130.2015 w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln
  17. uchwała XIII.125.2015 w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 05 października 2015 r.

  Uchwały z XII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 05 października 2015 r.


  Lista załączników
  1. uchwała XII.104.2015 w spr. zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf
  2. uchwała XII.105.2015 w spr. przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu.pdf
  3. uchwała XII.106.2015 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.pdf
  4. uchwała XII.107.2015 w spr. zmiany uchwały nr IX.64.2011.pdf
  5. uchwała XII.108.2015 w spr. nabycia udziałów w nieruchomości.pdf
  6. uchwała XII.109.2015 w spr. opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
  7. uchwała XII.110.2015 w spr. sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Warzymic
  8. uchwała XII.111.2015 w spr. sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Przylep)
  9. uchwała XII.112.2015 w spr. wyboru ławników.pdf
  10. uchwała XII.113.2015 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo.pdf
  11. Biblioteka -wykonanie planu finansowego.pdf
  12. Informacja Gimnazjum Publiczne.pdf
  13. informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015.pdf
  14. informacja o przebiegu wykonania budżetu część opisowa.pdf
  15. informacja o przebiegu wykonania budżetu część tabelaryczna.pdf
  16. Informacja SP Będargowo.pdf
  17. Informacja SP Przecław.pdf
  18. sprawozdanie z działalności ZPO Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 7 września 2015r.

  Uchwały z XI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 7 września 2015r.


  Lista załączników
  1. Podsumowanie oddziaływania na środowisko PGN.pdf
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko PGN.pdf
  3. uchwała XI.95.2015 w spr. zmian w budżecie gminy.pdf
  4. uchwała XI.96.2015 w spr. zaniechania inwestycji.pdf
  5. uchwała XI.98.2015 w spr. komunalizacji mienia Skarbu Państwa.pdf
  6. uchwała XI.97.2015 w spr. zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
  7. uchwała XI.99.2015 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
  8. uchwała XI.100.2015 w spr. zmiany uchwały dot. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie.pdf
  9. uchwała XI.101.2015 w spr. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
  10. uchwała XI.102.2015 w spr. skargi na bezczynnośc Wójta.pdf
  11. uchwała XI.103.2015 w spr. sprawozdania z działalnosci Komisji.pdf
  12. zał. do uchwały XI.101.2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z X sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 3 września 2015 r.

  Uchwały z X sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 3 września 2015 r.


  Lista załączników
  1. uchwała X.94.2015 w spr. skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z IX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 29 czerwca 2015 roku.

  Uchwały z IX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 29 czerwca 2015 roku.


  Lista załączników
  1. IX.76.2015.pdf
  2. IX.77.2015.pdf
  3. IX.78.2015.pdf
  4. IX.79.2015.pdf
  5. IX.80.2015.pdf
  6. IX.81.2015.pdf
  7. IX.82.2015.pdf
  8. IX.83.2015.pdf
  9. IX.84.2015.pdf
  10. IX.85.2015.pdf
  11. IX.86.2015.pdf
  12. IX.87.2015.pdf
  13. IX.88.2015.pdf
  14. IX.89.2015.pdf
  15. IX.90.2015.pdf
  16. IX.91.2015.pdf
  17. IX.92.2015.pdf
  18. IX.93.2015.pdf
  19. Rejestr Uchwał z IX sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 8 czerwca 2015 roku

  Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 8 czerwca 2015 roku


  Lista załączników
  1. Rejestr Uchwał z VIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
  2. VIII.72.2015.pdf
  3. VIII.73.2015.pdf
  4. VIII.74.2015.pdf
  5. VIII.75.2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z VII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 18 maja 2015 roku

  Uchwały z VII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 18 maja 2015 roku


  Lista załączników
  1. VII.63.2015.pdf
  2. VII.64.2015.pdf
  3. VII.65.2015.pdf
  4. VII.66.2015.pdf
  5. VII.67.2015.pdf
  6. VII.68.2015.pdf
  7. VII.69.2015.pdf
  8. VII.70.2015.pdf
  9. VII.71.2015.pdf
  10. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro
  11. Rejestr Uchwał z VII sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z VI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 13 kwietnia 2015 roku

  Uchwały z VI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 13 kwietnia 2015 roku


  Lista załączników
  1. VI.46.2015.pdf
  2. VI.47.2015.pdf
  3. VI.48.2015.pdf
  4. VI.49.2015.pdf
  5. VI.50.2015.pdf
  6. VI.51.2015.pdf
  7. VI.52.2015.pdf
  8. VI.53.2015.pdf
  9. VI.54.2015.pdf
  10. VI.55.2015.pdf
  11. VI.56.2015.pdf
  12. VI.57.2015.pdf
  13. VI.58.2015.pdf
  14. VI.59.2015.pdf
  15. VI.60.2015.pdf
  16. VI.61.2015.pdf
  17. VI.62.2015.pdf
  18. Rejestr Uchwał z VI sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z V sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 2 marca 2015 roku.

  Uchwały z V sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 2 marca 2015 roku.


  Lista załączników
  1. V.40.2015.pdf
  2. V.41.2015.pdf
  3. V.42.2015.pdf
  4. V.43.2015.pdf
  5. V.44.2015.pdf
  6. V.45.2015.pdf
  7. V.39.2015.pdf
  8. Rejestr Uchwał z V sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z IV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 2 lutego 2015 roku

  Uchwały z IV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 2 lutego 2015 roku


  Lista załączników
  1. IV.32.2015.pdf
  2. IV.33.2015.pdf
  3. IV.34.2015.pdf
  4. IV.35.2015.pdf
  5. IV.36.2015.pdf
  6. IV.37.2015.pdf
  7. IV.38.2015.pdf
  8. Rejestr Uchwał z IV sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra