Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  UCHWAłY RADY   \  2012

    Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012

  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012


  Lista załączników
  1. uchwała nr XXIII.293.2012 w spr. podziału gminy na obwody głosowania.pdf
  2. uchwała nr XXIII.285.2012 w spr. uchwalenia budżetu na 2013 r.pdf
  3. uchwała nr XXIII.286.2012 w spr. zmiany w WPF.pdf
  4. uchwała nr XXIII.287.2012 w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
  5. uchwała nr XXIII.288.2012 w spr. zmiany uchwały nr XIV.141.2011.pdf
  6. uchwała nr XXIII.289.2012 w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011.pdf
  7. uchwała nr XXIII.290.2012 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty n
  8. uchwała nr XXIII.291.2012 w spr. zaniechania inwestycji.pdf
  9. uchwała nr XXIII.292.2012 w spr. uchwalenia Programu GKRPA na 2013 rok.pdf
  10. uchwała nr XXIII.293.2012 w spr. podziału gminy na obwody głosowania.pdf
  11. uchwała nr XXIII.294.2012 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania - Kurów.pdf
  12. uchwała nr XXIII.295.2012 w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pd
  13. uchwała nr XXIII.296.2012 w spr. prowadzenia schronisk.pdf
  14. uchwała nr XXIII.297.2012 w spr. ustalenia stawk opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
  15. uchwała nr XXIII.298.2012 w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Kołb
  16. uchwała nr XXIII.299.2012 w spr. ustalenia dotacji przedmiotowej dla PGK.pdf
  17. uchwała nr XXIII.300.2012 w spr. zakresu i sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpad
  18. uchwała nr XXIII.301.2012 w spr. wymagań na zezwolenie na opróźnianie zbiorników bezodpływowyc
  19. uchwała nr XXIII.302.2012 w spr. planów pracy Komisji stałych Rady Gminy.pdf
  20. uchwała nr XXIII.303.2012 w spr. planu pracy Rady Gminy.pdf
  21. uchwała nr XXIII.304.2012 w spr. skargi .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 listopada 2012 r.

  Uchwały z XXII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 listopada 2012 r.


  Lista załączników
  1. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 20112012.pdf
  2. uchwala nr XXII.273.2012 w spr. obliczania podatku rolnego.pdf
  3. uchwała nr XXII.270.2012 w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
  4. uchwała nr XXII.271.2012 w spr. zaciągnięcia dlugoterminowej pozyczki.pdf
  5. uchwała nr XXII.272.2012 w sprawie obliczania podatku leśnego.pdf
  6. uchwała nr XXII.274.2012 w spr. podatku od nieruchomości.pdf
  7. uchwała nr XXII.274.2012 w spr. podatku od nieruchomości.pdf
  8. uchwała nr XXII.275.2012 w spr. okreslenia wzoru formularza deklaracji.pdf
  9. uchwała nr XXII.276.2012 w spr. podatku od nieruchomości.pdf
  10. uchwała nr XXII.277.2012 w spr. okreslenia trybu postępowania o udzielenie dotacji .pdf
  11. uchwała nr XXII.278.2012 w spr. zmiany uchwały nr VI.102.03.pdf
  12. uchwała nr XXII.279.2012 w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pd
  13. uchwała nr XXII.280.2012 w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkanio
  14. uchwała nr XXII.281.2012 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso
  15. uchwała nr XXII.282.2012 w spr. zgody na dzierżawę działki obręb Barnisław i Smolęcin.pdf
  16. uchwała nr XXII.283.2012 w spr. zgody na ustanowienie służebności .pdf
  17. uchwała nr XXII.284.2012 w spr. zgody na sprzedaż nieruchomości obręb Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 15 października 2012 r.

  Uchwały z XXI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 15 października 2012 r.


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta z działalnosci za III kwartał 2012 r.pdf
  2. informacja z działalności PGK za I półrocze 2012 r.pdf
  3. Sprawozdanie SP Przecław.pdf
  4. Sprawozdanie z działalnosci SP Będargowo.pdf
  5. Sprawozdanie z działalności -Publiczne Gimnazjum.pdf
  6. Sprawozdanie z działalności ZPO w Kołbaskowie.pdf
  7. uchwała nr XXI.254.2012 w spr. zmian w budzecie gminy na 2012 rok.pdf
  8. uchwała nr XXI.255.2012 w spr. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy.pdf
  9. uchwała nr XXI.256.2012 w spr. zmiany uchwały nr XIV.141.2011 w sprawie uchwalenia budzetu gminy K
  10. uchwała nr XXI.257.2012 w spr. wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w z
  11. uchwała nr XXI.258.2012 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o
  12. uchwała nr XXI.259.2012 w spr. podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich grani
  13. uchwała nr XXI.260.2012 w spr. wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komu
  14. uchwała nr XXI.261.2012 w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny
  15. uchwała nr XXI.262.2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodaro
  16. uchwała nr XXI.263.2012 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego ni
  17. uchwała nr XXI.264.2012 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomosci
  18. uchwała nr XXI.265.2012 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomośc
  19. uchwała nr XXI.266.2012 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowi Polickiemu nieruchomosci s
  20. uchwała nr XXI.267.2012 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieru
  21. uchwała nr XXI.268.2012 w spr. zasad korzystania z niektórych obiektów i urzadzeń użytecznosci
  22. uchwała nr XXI.269.2012 w spr. przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Gospodarczej Rady Gmi
  23. zał. nr 1 do uchwały nr XXI.255.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XXI/259/2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby

  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XXI/259/2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu


  Lista załączników
  1. uchwała nr XXI.259.2012 w spr. podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich grani
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały XX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 17 września 2012 r.

  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 17 września 2012 r.


  Lista załączników
  1. uchwała nr XX.235.2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich gra
  2. Informacja z działalności Straży Gminnej.pdf
  3. uchwała nr XX.229.2012 w spr. przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskow
  4. uchwała nr XX.230.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
  5. uchwała nr XX.231.2012 w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011 Rady gminy Kołbaskowo z dnia 30 grud
  6. uchwała nr XX.231.2012 w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011 Rady gminy Kołbaskowo z dnia 30 grud
  7. uchwała nr XX.233.2012 w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restaurator
  8. uchwała nr XX.234.2012 w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restaurator
  9. uchwała nr XX.236.2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczy
  10. uchwała nr XX.236.2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczy
  11. uchwała nr XX.237.2012 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych udziału
  12. uchwała nr XX.238.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z osobami fizycznymi w
  13. uchwała nr XX.239.2012 w spr. wyrażenia zgody na najem garażu w Kołbaskowie.pdf
  14. uchwała nr XX.240.2012 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci stanowiącej działkę 63
  15. uchwała nr XX.241.2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomosci w Przecławiu na okr
  16. uchwała nr XX.242.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Będargowie.pdf
  17. uchwała nr XX.243.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  18. uchwała nr XX.244.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla t
  19. uchwała nr XX.245.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy Pod lasem w Kamieńcu.pdf
  20. uchwała nr XX.246.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy Skowronkowa w Kamieńcu.pdf
  21. uchwała nr XX.247.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa.pdf
  22. uchwała nr XX.248.2012 w spr. powołania Młodziezowej Rady Gminy Kołbaskowo oraz nadania jej stat
  23. uchwała nr XX.249.2012 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie do
  24. uchwała nr XX.250.2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołbaskowo nr XIII.116.95 z dnia 29 gr
  25. uchwała nr XX.251.2012 zmieniajaca uchwałę w spr. gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku p
  26. uchwała nr XX.252.2012 w spr. uchwalenia Statutu Gminy Kołbaskowo.pdf
  27. uchwała nr XX.253.2012 w spr. sprawozdania z działalności Komisji.pdf
  28. zał. nr 1 do uchwały nr XX.231.2012.pdf
  29. zał. nr 2 do uchwały nr XX.231.2012.pdf
  30. zał. nr 3 do uchwały nr XX.231.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 25 czerwca 2012 r.

  Uchwały z XIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 25 czerwca 2012 r.


  Lista załączników
  1. informacja o stanie bezpieczeństwa - Straż Pożarna.pdf
  2. informacja Policji.pdf
  3. informacja Straży Granicznej o bezpieczeństwei na terenie Gminy Kołbaskowo.pdf
  4. tabela nr 1 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  5. tabela nr 2 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  6. tabela nr 3 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  7. tabela nr 4 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  8. tabela nr 5 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  9. tabela nr 6 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  10. tabela nr 7 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  11. tabela nr 8 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  12. tabela nr 9 do do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  13. tabela nr 10 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  14. tabela nr 11 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  15. tabela nr 12 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  16. tabela nr 13 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  17. tabela nr 14 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  18. tabela nr 15 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  19. tabela nr 16 do uchwały nr XIX.213.2012.pdf
  20. uchwała nr XIX.213.2012 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania fin. i sprawozdania z wykonania
  21. uchwała nr XIX.214.2012 w spr. udzielenia Wójtowi absolutorium.pdf
  22. uchwała nr XIX.215.2012 w spr. sprawozdania Biblioteki.pdf
  23. uchwała nr XIX.216. 2012 w spr. zmian w budżecie gminy.pdf
  24. uchwała nr XIX.217.2012 w spr. zmian w WPF.pdf
  25. uchwała nr XIX.218.2012 w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011.pdf
  26. uchwała nr XIX.219.2012 w spr. zgody na dzierżawę Siadło Dolne.pdf
  27. uchwała nr XIX.220.2012 w spr. służebności Warzymice.pdf
  28. uchwała nr XIX.221.2012 w spr. zmiany uchwały nr IX.79.2011.pdf
  29. uchwała nr XIX.222.2012 w spr. honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo.pdf
  30. uchwała nr XIX.223.2012 - plany prac komisji.pdf
  31. uchwała nr XIX.224.2012. w spr. uchwalenia Statutu Gminy Kołbaskowo.pdf
  32. uchwała nr XIX.225.2012 w spr. pomocy finansowej dla Powiatu.pdf
  33. uchwała nr XIX.226.2012 w spr. zmiany uchwały nr XIII.116.95.pdf
  34. uchwała nr XIX.227.2012 w spr. zawarcia porozumienia z Gminą Dobra.pdf
  35. uchwała nr XIX.228.2012 porozumienie z Gminą Nowe Warpno.pdf
  36. zał nr 3 do uchwały nr XIX.217.2012.pdf
  37. zał. nr 1 do uchwały nr XX.217.2012.pdf
  38. zał. nr 2 do uchwały nr XIX.217.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 maja 2012 r.

  Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 maja 2012 r.


  Lista załączników
  1. uchwała nr XVIII.199.2012 w spr. zmian w budżecie.pdf
  2. uchwała nr XVIII.200.2012 w spr. zmian w WPF.pdf
  3. uchwała nr XVIII.201.2012 w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011.pdf
  4. uchwała nr XVIII.202.2012 w spr. programu opieki nad zwierzętami.pdf
  5. uchwała nr XVIII.203.2012 w spr. zmian w statucie PGK.pdf
  6. uchwała nr XVIII.204.2012 w spr. przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania.pdf
  7. uchwała nr XVIII.205.2012 w spr. zgody na przystąpienie do organizacji.pdf
  8. uchwała nr XVIII.206.2012 w spr. zgody na dzierżawę nieruchomości - Przecław .pdf
  9. uchwała nr XVIII.207.2012 w spr. aktu założycielskiego SP Przecław.pdf
  10. uchwała nr XVIII.208.2012 w spr. aktu założycielskiego Gimnazjum Przecław.pdf
  11. uchwała nr XVIII.209.2012 w spr. planu sieci szkół.pdf
  12. uchwała nr XVIII.210.2012 w spr. wymiaru godzin nauczycieli.pdf
  13. uchwała nr XVIII.211.2012 w spr. wnioskow pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.pdf
  14. uchwała nr XVIII.212 w spr. używania herbu i flagi.pdf
  15. zał nr 3 do uchwały w spr. zmian w WPF.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 23 kwietnia 2012 r.

  Uchwały z XVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 23 kwietnia 2012 r.


  Lista załączników
  1. informacja Wójta za I kwartał 2012 r.pdf
  2. Sprawozadnie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
  3. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwoązywania Problemów.pdf
  4. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
  5. uchwała nr XVII.187.2012 w spr. zmian w budżecie na 2012 rok.pdf
  6. uchwała nr XVII.188.2012 w spr. zmian w WPF.pdf
  7. uchwała nr XVII.189.2012 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.pdf
  8. uchwała nr XVII.190.2012 w spr. odbierania odpadów komunalnych.pdf
  9. uchwała nr XVII.191.2012 w spr. powierzenie PGK zadania własnego.pdf
  10. uchwała nr XVII.192.2012 w spr. nadania nazwy ulicy Rubinowa.pdf
  11. uchwała nr XVII.193.2012 w spr. zgody na sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu.pdf
  12. uchwała nr XVII.194.2012 w spr. regulaminu skateparku.pdf
  13. uchwała nr XVII.195.2012 w spr. wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedsz
  14. uchwała nr XVII.196.2012 w spr. utworzenia Punktu przedszkolnego - Będargowo.pdf
  15. uchwała nr XVII.198.2012 w spr. przyjecia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.pdf
  16. zał. nr 3 do uchwały nr XVII.188.2012.pdf
  17. uchwała nr XVII.197.2012 w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego - Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 marca 2012 r.

  Uchwały z XVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 marca 2012 r.


  Lista załączników
  1. uchwała nr XVI.183.2012 w spr. zgody na sprzedaż nieruchomosci dz. obręb Kamieniec.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 marca 2012 r.

  Uchwały z XVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 marca 2012 r.


  Lista załączników
  1. uchwała nr XVI.163.2012 w spr. zmian w budżecie .pdf
  2. uchwała nr XVI.164.2012 w spr. zmian w WPF.pdf
  3. uchwała nr XVI.165.2012 w spr. funduszu sołeckiego.pdf
  4. uchwała nr XVI.166.2012 w spr. zasad wpłat do budżetu.pdf
  5. uchwała nr XVI.167.2012 w spr. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych.pdf
  6. uchwała nr XVI.168.2012 w spr. upoważnienia Kierownika GOPS.pdf
  7. uchwała nr XVI.169.2012 w spr. regulaminu pomocy materialnej dla uczniów.pdf
  8. uchwała nr XVI.170.2012 w spr. liczby punktów sprzedaży alkoholu.pdf
  9. uchwała nr XVI.171.2012 w spr. wystąpienia ze Stowarzyszenia.pdf
  10. uchwała nr XVI.172.2012 w spr. pogłębienia koryta rzeki Odry.pdf
  11. uchwała nr XVI.173.2012 w spr. stanowiska do strategii Grupy Kapitałowej PGE.pdf
  12. uchwała nr XVI.174.2012 - stawki za wodę.pdf
  13. uchwała nr XVI.175.2012 - program opieki nad zwierzętami.pdf
  14. uchwała nr XVI.176.2012 w spr. bonifikaty od opłaty za prawo uzytkowania wieczystego.pdf
  15. uchwała nr XVI.177.2012 w spr. zgody na sprzedaż nieruchomości dz. Barnisław.pdf
  16. uchwała nr XVI.178.2012 w spr. nadania nazwy ulicy Oliwki.pdf
  17. uchwała nr XVI.179.2012 w spr. zgody na ustanowienie służebności - obręb Ustowo.pdf
  18. uchwała nr XVI.180.2012 - zgoda na sprzedaż nieruchomości w Ustowie.pdf
  19. uchwała nr XVI.181.2012 w spr. zgody na sprzedaż nieruchomości Kołbaskowo.pdf
  20. uchwała nr XVI.182.2012 -zgoda na służebnośc na działce w Warzymicach.pdf
  21. uchwała nr XVI.184.2012 zgoda na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu.pdf
  22. uchwała nr XVI.185.2012 w spr. diet dla radnych.pdf
  23. uchwała nr XVI.186.2012 stawki za wodę PGK.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały XV sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 06.02.2012 r

  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 06.02.2012 r


  Lista załączników
  1. informacja Wójta za IV kwartał 2011.pdf
  2. sprawozdanie z działalności Biblioteki za 2011 rok.pdf
  3. uchwała nr XV.151.2012 w spr. zmian w budzecie.pdf
  4. uchwała nr XV.152.2012. zmiany w WPF.pdf
  5. uchwała nr XV.153.2012. opłaty za usługi cmentarne.pdf
  6. uchwała nr XV.154.2012. sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu.pdf
  7. uchwała nr XV.156.2012 służebność na działce obręb Warzymice.pdf
  8. uchwała nr XV.157.2012 w spr. scalenia i podziału nieruchomości.pdf
  9. uchwała nr XV.158.2012 ulica Zaciszna.pdf
  10. uchwała nr XV.159.2012 sprawozdania komisji.pdf
  11. uchwała nr XV.160.2012. plany pracy komisji.pdf
  12. uchwała nr XV.161.2012 w spr. rozwiazania Zs w Przecławiu.pdf
  13. uchwała nr XV.162.2012 w spr. zmiany składu Komisji Rewizyjnej.pdf
  14. uchwąła nr XV.155.2012 w spr. dzierżawy dz. obręb Przecław.pdf
  15. zał. nr 1 do uchwały nr XV.152.2012. zmiany w WPF.pdf
  16. zał. nr 3 do uchwały XV.157.2012.pdf
  17. zał. nr 1 do uchwały XV.157.2012.pdf
  18. zał. nr 2 do uchwały XV.157.2012.pdf
  19. zał. nr 3 do uchwały nr XV.152.2012. zmiany w WPF.xls.pdf
  20. zał. nr 4 do uchwały XV.157.2012.pdf
  21. zał. nr 5 do uchwały XV.157.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra