Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  WYBORY łAWNIKóW

    WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027

  WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027


  Lista załączników
  1. wybory ławników kadencja 2024-2027.docx
  2. klauzula RODO dla ławników 2023.docx
  3. Wzór karty zgłoszenia na ławnika.pdf
  4. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf
  5. wzór oświadczenia przestępstwo ścigane.pdf
  6. wzór oświadczenia władza rodzicielska.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023

  WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023

  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku.

  W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Kołbaskowo najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023:

  Do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie do orzekania dla spraw rodzinnych 2 ławników.

  Do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie do orzekania spraw w zakresie prawa pracy  1 ławnika.

  Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 CZERWCA 2019 R.

  Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • ukończył 30 lat;
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  • nie przekroczył 70 lat;
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

   

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:

  • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  • duchowni;
  • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  • funkcjonariusze Służby Więziennej;
  • radni gminy, powiatu i województwa.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do 30 czerwca 2019 r.:

  1)      prezesi właściwych sądów;

  2)      stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

  3)      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

   

  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

  1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

  2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

  4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

  5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed datą zgłoszenia.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

  Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

  Koszt przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

  Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pokój nr 8 (parter).

  Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kolbaskowo.pl  oraz na stronie BIP 

  Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

  Biuro Rady Gminy Kołbaskowo

  72-001 Kołbaskowo 106

  pokój nr 8 (parter)

  tel. (91) 884-90-50.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023 
    Administrator danych Rada Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. e-mail: bernatowicz@kolbaskowo.pl  tel. 91-884-90-50
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych   e-mail: iodo-kolbaskowo@wp.pl tel. 91-311-95-10 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106
  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?   Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procedury wyborów ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Podstawą prawną zbierania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c i e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)
  Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub będą ujawnione Dane osobowe w trakcie przeprowadzania procedury wyboru ławników będą udostępnione Wojewódzkiemu Komendantowi Policji. Po zakończeniu procedury wyboru ławników lista wybranych ławników wraz z  kartami zgłoszeń i dołączonymi dokumentami zostanie przekazana odpowiednio do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.
  Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
  Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane osobowe wybranych ławników będą przekazywane odpowiednio do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Dane osobowe kandydatów niewybranych będą zwracane podmiotowi zgłaszającemu kandydata na ławnika lub kandydatowi na ławnika, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Po upływie terminu dane osobowe podlegają zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Gminy Kołbaskowo w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do odbioru dokumentacji.
  Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych   Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 1)        dostępu do treści swoich danych osobowych, 2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3)        usunięcia swoich danych osobowych, 4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 5)        przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
  Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procedury wyborów ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, co wynika z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła kandydować na ławnika wymienionych wyżej Sądów.
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  Lista załączników
  1. karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika.pdf
  2. Lista osób zgłaszających.pdf
  3. wzory oświadczeń.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra