Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  NIEODPłATNE PORADY PRAWNE

    Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji?

  Nieodpłatne poradnictwo prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w ww. zakresie, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy  w ww. zakresie.

  Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
  Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnoctwo obywatelskie.


  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywającej na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  • sporządzenie  projektu  pisma  w  sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

  Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji
  • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
  • nieodpłatną mediację

  Zakres nieodpłatnej mediacji obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
  • przeprowadzenie mediacji
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

  Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące działalności Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych w Gminie Noawe Warpno znajdują się w poniższych załącznikach.


  Lista załączników
  1. (2) INFORMACJA NT. PRZEKAZYWANIA OPINII PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.docx
  2. (3) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE NPP i NPO.docx
  3. (4) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE NPP.docx
  4. (5) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU POLICKIEGO.docx
  5. (6) INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NPP I NPO.docx
  6. (7) KARTA INFORMACYJNA NPP.doc
  7. (8) KARTA INFORMACYJNA NPO.doc
  8. (9) KARTA INFORMACYJNA MEDIACJA.doc
  9. (10) KARTA INFORMACYJNA OPP.doc
  10. WZÓR KATY POMOCY cz. A i cz. B.pdf
  11. (1) INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PNPP i PNPO W GMINIE KOŁBASKOWO (ROSÓWEK).docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Polickim.

  https://powiatpolicki.bip.net.pl/?a=6881

    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie


  Lista załączników
  1. plakat 11.pdf
  2. PLATAKT 12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT STAROSTY POLICKIEGO z dnia 26 października 2020 r.

  KOMUNIKAT STAROSTY POLICKIEGO z dnia 26 października 2020 r.


  Lista załączników
  1. KOMUNIKAT STAROSTY POLICKIEGO z dnia 26 października 2020 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja informacji dot. działalności w 2020 r. PNPP i PNPO na terenie Powiatu Polickiego (Gmina Kołbaskowo)

  Aktualizacja informacji dot. działalności w 2020 r. PNPP i PNPO na terenie Powiatu Polickiego (Gmina Kołbaskowo)


  Lista załączników
  1. (7) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE NPP i NPO.docx
  2. (10) INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NPP I NPO.docx
  3. (11) KARTA INFORMACYJNA NPP.doc
  4. (12) KARTA INFORMACYJNA NPO.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT STAROSTY POLICKIEGO z dnia 13 marca 2020 r

  POWIAT POLICKI

  KOMUNIKAT

  STAROSTY POLICKIEGO

  z dnia

  13 marca 2020 r.

  w sprawie: tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej
   pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   działających na terenie Powiatu Polickiego w związku z zagrożeniem
   koronawirusem

   

  Działając na podstawie komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r., wydanego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w którym poinformowano o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294):

   

  informuję, iż

   

  1)      od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszam udzielanie osobiście porad
  w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego;

  2)      w ww. terminie, nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie oraz w drodze korespondencji elektronicznej
  (e-mail), po spełnieniu prze te osoby warunków, o których mowa poniżej.

   

  Osoba uprawniona chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnych porad obywatelskich przez telefon lub w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) winna:

  1)      w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Spraw Społecznych
  i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod numer telefonu  91 43 28 143,
  w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku
  od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 15.00

  2)      a następnie przesłać na niżej wymieniony adres: ligeza@policki.pl lub rudecka@policki.pl w formie skanu lub zdjęcia, wniosek wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także klauzulą dotycząca danych osobowych, którego wzór zamieszczony został na stronie www.policki.pl (patrz:
  po prawej stronie ekranu Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego). W tytule wiadomości należy zapisać „udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej” lub „świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

  Jednocześnie informuję, iż wszelkich informacji związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Wydziału Spraw Społecznych
  i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod wyżej podanym numerem telefonu.

   Starosta Policki

  Andrzej Bednarek

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja informacji dot. działalności w 2020 r. PNPP i PNPO na terenie Powiatu Polickiego

  Aktualizacja informacji dot. działalności w 2020 r. PNPP i PNPO na terenie Powiatu Polickiego


  Lista załączników
  1. WZÓR KATY POMOCY.pdf
  2. (4) INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PNPP i PNPO W GMINIE KOŁBASKOWO.docx
  3. (6) INFORMACJA NT. PRZEKAZYWANIA OPINII PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.docx
  4. (7) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE NPP i NPO.docx
  5. (8) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE NPP.docx
  6. (9) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU POLICKIEGO.docx
  7. (10) INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NPP I NPO.docx
  8. (11) KARTA INFORMACYJNA NPP.doc
  9. (12) KARTA INFORMACYJNA NPO.doc
  10. (13) KARTA INFORMACYJNA OPP.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Doraźna zmiana dyżuru prawnika w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

   

  Uwaga !

   

  W dniu 2 września 2019 r.

  punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  działający w Kołbaskowie 106  

  (budynek Urzędu Gminy w Kołbaskowie)

  będzie nieczynny.

   

  Jednocześnie w dniu 9 września 2019 r. ww. punkt będzie czynny w godz. od 09:00 do 17:00. 

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja

  Uwaga !

  W dniu 2 maja 2019 r.

  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

  działający w Kołbaskowie 106

  (budynek Urzędu Gminy w Kołbaskowie)

  będzie nieczynny.

   

  Jednocześnie w dniu 9 maja 2019 r. ww. punkt będzie czynny w godz. od 07:30 do 15:30. 

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PUNKTY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

  PUNKTY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO


  Lista załączników
  1. PNPP i PNPO.pdf
  2. PNPP.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim

  Informacja o Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim


  Lista załączników
  1. PNPP informacja GMINY.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra