Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  AUDYT I KONTROLE

    Kontrole 2023

   Kontrole zewnętrzne:

  1. Kontrola projektu nr RPZP.02.02.00-32-0001/18 pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – (informacje dostępne na wniosek).

  2. Kontrola projektu FMP-0524-21 pt. „Polsko-niemiecki Jarmark Bożonarodzeniowy   w Przecławiu” – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – (informacje dostępne na wniosek).

  3. Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej – Akt Notarialny Rep. A Nr 6487/2011, umowa nr 4241-G-0017/2011   z dnia 14.10.2011 r. – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – (informacje dostępne na wniosek).

  4. Kontrola Straży Gminnej w Kołbaskowie – Wojewoda Zachodniopomorski – (informacje dostępne na wniosek).

  5. Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Kołbaskowo w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego placów zabaw, w tym piaskownic. Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach – (informacje dostępne na wniosek).

  6. Kontrola wydawania przez organy wykonawcze gmin decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie – (informacje dostępne na wniosek).

  7. Kontrola płatnika składek na ubezpieczenia społeczne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie  – (informacje dostępne na wniosek).

  8. Kontrola przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów. Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach – (informacje dostępne na wniosek).

  9. Kontrola poprawności realizacji grantu „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” zgodnie z zawartą umową na powierzenie grantu nr 2135/2022 z dnia 06.04.2022 r. – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Operator konkursu grantowego Politechnika Łódzka Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Kołbaskowo w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego placów zabaw, w tym piaskownic. Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach – (informacje dostępne na wniosek).

  Kontrole przeprowadzone z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo:

  1. Kontrola w zakładzie budżetowym Gminy Kołbaskowo – Zakładzie Wodociągów       i Kanalizacji w Kołbaskowie z siedzibą w Rosówku 16, obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej oraz wykonywania zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - (informacje dostępne na wniosek).

  2. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołbaskowo na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 21/2020 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 06.02.2020 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołbaskowo – (9 kontroli w różnych podmiotach z terenu gminy Kołbaskowo) - (informacje dostępne na wniosek).

   

  Zestawienie nie obejmuje bieżących kontroli podatkowych wykonywanych z upoważnienia Wójta jako organu podatkowego

  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra