Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRATEGIA ROZWOJU   \  PROJEKTY PARTNERSKIE

    Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

  głoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Regulamin.pdf
  3. zał. 2 Formularz oferty.docx
  4. Protokół komisji.pdf
  5. Wyniki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

  Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów


  Gmina Kołbaskowo w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, konkurs otwarty Nr 1/7.3/09 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektów: „Wsparcie lokalnych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Kołbaskowo” oraz „Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz integracji społecznej mieszkańców gminy Kołbaskowo”  planowanych do realizacji w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.


  I.                    W ramach projektu „Wsparcie lokalnych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Kołbaskowo” planowane są następujące działania:


  1.      Organizacja szkoleń, spotkań i seminariów skierowanych do mieszkańców gminy Kołbaskowo mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


  2.      Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Kołbaskowo.


  3.      Organizacja szkoleń i warsztatów zapobiegających i eliminujących zjawiska wykluczenia społecznego.


  4.      Organizacja seminariów dotyczących sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym gminy Kołbaskowo.


  II.                 W ramach projektu „Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz integracji społecznej mieszkańców gminy Kołbaskowo” planowane są następujące działania:


  5.      Organizacja szkoleń, spotkań i seminariów skierowanych do mieszkańców gminy Kołbaskowo mających na celu wspieranie działań przyczyniających się do integracji społecznej.


  6.      Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Kołbaskowo.


  7.      Organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu integracji społecznej.


  8.      Organizacja seminariów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Kołbaskowo.


  Projektodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnymi Partnerami we wszystkich w/w obszarach.


  III.             Oferty powinny zawierać:


  1.      Oznaczenie jednostki zamierzającej prowadzić szkolenia, spotkania i seminaria, oznaczenie jej siedziby.


  2.      Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne).


  3.      Informacje nt. doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.


  4.      Prezentacje koncepcji realizacji działań na rzecz integracji społecznej.


  5.       Propozycję podziału projektu na poszczególne działania z podaniem szczegółowej wyceny danego działania.


  6.      Przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych działań w projekcie przy założeniu, że projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.


  7.      Przedstawienie sposobu osiągania wskaźników i rezultatów projektu.


  8.      Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.


  IV.             Do oferty należy dołączyć:  1. Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

  2. Aktualny statut oferenta.

  3. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok obrotowy.

  4. Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi – nie starsze niż 3 miesiące od daty wpłynięcia oferty współpracy.

  5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

  6. Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner.

  7. Oświadczenie że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na prowadzenie przedszkola niepublicznego.

  V.                Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:


              1.      Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa.


              2.      Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne).


              3.      Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (znajomość problematyki i działalność związana z organizacja szkoleń, spotkań i seminariów).


              4.      Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.


  Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej. Beneficjent dopuszcza możliwość wyboru kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu.


  Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbaskowie w dniu 7 sierpnia 2009 roku. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


  Podczas przygotowania oferty potencjalni partnerzy powinni opierać się na zasadach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązujący w tym obszarze stan prawny. Informacje dostępne są na stronie www.wup.pl lub www.efs.gov.pl


  Projekt z zakresu lokalnych inicjatyw działających na rzecz aktywnej integracji na terenie gminy Kołbaskowo powinien wpisywać się w Plan Działania Priorytetu VII na lata 2007 – 2008 PO KL, który jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod adresem www.wup.pl
   


  Termin składania ofert – 4 sierpnia 2009 roku.

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs otwarty na realizację projektu: „Wsparcie lokalnych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Kołbaskowo” lub „Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz integracji społecznej mieszkańców gminy Kołbaskowo” . Ofertę można złożyć osobiście pod adresem: Urząd Gminy, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo – w sekretariacie w godzinach 8.00 - 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

  Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 091/311-95-10 wew.41 lub drogą elektroniczną pod adresem: bozek@kolbaskowo.pl


   


   

    udostępnił Admin dnia 2009-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra