Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
  PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZATRUDNIENIE   \  KONKURSY NA STANOWISKO   \  2009

    nformacja o wynikach II naboru na wolne stanowisko
  nformacja o wynikach II naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji

  Lista załączników
  1. informacja o wynikach naboru II - windykacja.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji
  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji

  Lista załączników
  1. ogłoszenie o naborze.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. windykacji
  Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. windykacji znajduje sie w załaczniku.

  Lista załączników
  1. wynik z naboru z dnia 5.08.2009r.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisku ds. gosp.nieruchomościami z 18.06.2009r
  Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisku ds. gosp.nieruchomościami z 18.06.2009r znajduję się w załaczniku.

  Lista załączników
  1. wyniki naboru z 18.06.2009r..pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

   


   


  OGŁOSZENIE O NABORZE NR  Or-1110/3/2009


  z dnia 9 lipca 2009r.


   


  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


     1. Nazwa i adres jednostki:

  Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo  1. Określenie stanowiska:

  Stanowisko ds. windykacji  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

  Wymagania niezbędne:


  a)      obywatelstwo polskie


  b)      wykształcenie wyższe  o profilu: prawo, prawo administracyjne, ekonomia


  c)      min. 3 letni staż pracy, w tym 2 lata na podobnym stanowisku (windykacja, egzekucja)


  d)     niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


  e)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych


  f)       nieposzlakowana opinia


   


  Wymagania dodatkowe:


  a)      wysoka kultura osobista,


  b)      umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,


  c)      umiejętność rozwiązywania złożonych zadań , odpowiedzialność, systematyczność,


  d)     umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych  oraz pracy pod presją czasu,


  e)   umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, kreatywność, samodzielność


   


   


   


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


     • prowadzenie egzekucji administracyjnej,
  • prowadzenie egzekucji sądowej,
  • występowanie do sądu z wnioskami o wyjawnienie majątku,
  • udział w szkoleniach, zebraniach, służbowych wyjazdach,
  • sporządzanie zestawień, informacji, sprawozdań z realizacji zadań
  • wykonywanie czynności doraźnych wynikających z zadań Gminy i   

  konieczności zastępstw  na stanowiskach pracy.


     1. Wymagane dokumenty:

   


  1)      list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – podpisany odręcznie,


  2)      życiorys - curriculum vitae – podpisany odręcznie,


  3)      kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,


  4)      kserokopie świadectw pracy,


  5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,


  6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,


  7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,


  8)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


  9)      zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,


  10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)


   


   


   


   


   


     1. Termin i miejsce składania dokumentów:

   


  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2009 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. windykacji – Or-1110/3/2009”.


  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.


  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.


  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.


   


   


                                                                                                                Wójt


   


                                                                                                       Józef  Żukowski

    udostępnił Admin dnia 2009-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarki nieruchomościami

   


   


  OGŁOSZENIE O NABORZE NR  Or-1110/2/2009
           WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO


  z dnia 22 czerwca 2009r.


   


  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


     1. Nazwa i adres jednostki:

  Urząd Gminy Kołbaskowo  1. Określenie stanowiska:

  Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

  Wymagania niezbędne:


  a)      obywatelstwo polskie


  b)      wykształcenie wyższe  o profilu: prawo, prawo administracyjne, gospodarka nieruchomościami lub o profilu technicznym


  c)      min. 3 letni staż pracy


  d)     niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


  e)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych


  f)       nieposzlakowana opinia


  g)      znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, umiejętność posługiwania się mapami geodezyjnymi , umiejętność czytania zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


  Wymagania dodatkowe:


  a)      wysoka kultura osobista,


  b)      umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,


  c)      umiejętność rozwiązywania złożonych zadań , odpowiedzialność, systematyczność,


  d)     umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych  oraz pracy pod presją czasu,


  e)      znajomość obsługi komputera


   


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  • ustalanie wartości nieruchomości, cen i opłat za ich korzystanie,

  • organizowanie i przeprowadzanie przetargów,

  • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

  • komunalizacja gruntów,

  • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku podziału, uchwalenia planu miejscowego i budowy infrastruktury technicznej,

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  • współpraca z KRUS i wydziałem ksiąg wieczystych,

  • wykonywanie czynności doraźnych wynikających z zadań Gminy i   

  konieczności zastępstw  na stanowiskach pracy.


     1. Wymagane dokumenty:

  1)      list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – podpisany odręcznie,


  2)      życiorys - curriculum vitae – podpisany odręcznie,


  3)      kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,


  4)      kserokopie świadectw pracy,


  5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,


  6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,


  7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,


  8)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


  9)      zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,


  10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)


   


   


     1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2009 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Or-1110/2/2009”.


  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.


  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.


  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.


   


   


                                                                                                                Wójt  Gminy


                                                                                                                 


                                                                                                              Józef  Żukowski


  Lista załączników
  1. informacja o wynikach naboru II.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

   


   


  OGŁOSZENIE O NABORZE NR  Or-1110/1/2009
           WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO


  z dnia 5 czerwca 2009r.


   


  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


     1. Nazwa i adres jednostki:

  Urząd Gminy Kołbaskowo  1. Określenie stanowiska:

  Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

  Wymagania niezbędne:


  a)      obywatelstwo polskie


  b)      wykształcenie wyższe  o profilu: prawo administracyjne, gospodarka nieruchomościami lub technicznym


  c)      min. 3 lata pracy w organach administracji publicznej


  d)     niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


  e)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych


  f)       nieposzlakowana opinia


  g)      znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, umiejętność posługiwania się mapami geodezyjnymi , umiejętność czytania zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


  Wymagania dodatkowe:


  a)      wysoka kultura osobista,


  b)      umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,


  c)      umiejętność rozwiązywania złożonych zadań , odpowiedzialność, systematyczność,


  d)     umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych  oraz pracy pod presją czasu,


  e)      znajomość obsługi komputera


   


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  • ustalanie wartości nieruchomości, cen i opłat za ich korzystanie,
  • organizowanie i przeprowadzanie przetargów,
  • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
  • komunalizacja gruntów,
  • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku podziału, uchwalenia planu miejscowego i budowy infrastruktury technicznej,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • współpraca z KRUS i wydziałem ksiąg wieczystych,
  • wykonywanie czynności doraźnych wynikających z zadań Gminy i   

  konieczności zastępstw  na stanowiskach pracy.


     1. Wymagane dokumenty:

  1)      list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – podpisany odręcznie,


  2)      życiorys - curriculum vitae – podpisany odręcznie,


  3)      kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,


  4)      kserokopie świadectw pracy,


  5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,


  6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,


  7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,


  8)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


  9)      zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,


  10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)


   


   


     1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2009r. włącznie (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami”.


  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.


  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.


  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.


   


   


                                                                                                             Wójt  Gminy


       


                                                                                                           Józef  Żukowski


  W załączniku wyniki.


  Lista załączników
  1. wyniki naboru z 18.06.2009r..doc
    udostępnił Admin dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

  Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie o naborze
  GOPS- Or-1110-1/08                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
                                                                                 ogłasza
                                                  nabór na wolne stanowisko urzędnicze
                                     w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

  1. Wolne stanowisko urzędnicze –Główny księgowy jednostki
  2. Wymiar czasu pracy – pełny etat
  3. Opis stanowiska:
  Do głównych zadań pracownika należy:
  - prowadzenie rachunkowości jednostki,
  - dyspozycja środkami pieniężnymi,
  - kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  - kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  - przygotowanie planów finansowych
  - prawidłowość wykonania planów finansowych,
  - sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania planów finansowych,
  - przestrzeganie dyscypliny finansowej,
  - rozliczanie z ZUS, US,
  - elektroniczna obsługa bankowa

  4. Wymagania niezbędne
  - obywatelstwo polskie,
  - wykształcenie ekonomiczne wyższe lub średnie,
  - co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia studiów wyższych, 6 letnia w
     przypadku szkoły średniej,
  - niekaralność za przestępstwa umyślne,
  - dobry stan zdrowia,
  - nieposzlakowania opinia,
  - dobra znajomość obsługi komputera.

  5. Wymagania dodatkowe
  - umiejętność pracy w zespole,
  - łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  - umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  - umiejętność rozwiązywania konfliktów.

  6. Wymagania pożądane
  - komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
  - wysoka kultura osobista,
  - znajomość prawa administracyjnego i samorządowego,
  - znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych .

  7. Wymagane dokumenty
  1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
  5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
  6) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
  7) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
  8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),
  9) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

  Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą w terminie do 22 sierpnia 2008 roku (decyduje data wpływu do urzędu) do Urzędu Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 (sekretariat pok. nr 23) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –GOPS- Or-1110-1/08”

  Uwaga:

  1.         Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

  2.         Oferty które wpłynęły do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

  3.         Oferty niewykorzystane w naborze zostaną odesłane

  4.         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

  5.         Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznejwww.kolbaskowo.pl

   

  Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 091-311-95-92, 091-311-95-19                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                    Barbara Makiewicz-Trąbka

  Kołbaskowo, 26 sierpnia 2008 r.

   

   

   

   

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE

  NA WOLNE STANOWISKO –

   

  Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

  GOPS-  Or.1110-1/08

   

   

   

                Zgodnie z  art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2001r. nr 142, poz. 1593 zm.) oraz § 8 zarządzenia nr 13/07 Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy, komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informuje, że wpłynęły trzy oferty. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy następujący kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zostali zakwalifikowani do następnego etapu:

   

   

   

  1.      Izabella Tyszka  zam. Przecław

  2.      Grażyna Jagłowska-Wójciak zam. Szczecin

  3.      Ewa Wilga zam. Szczecin

   

   

   

                                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                                             William Łaszcz

   

  GŁÓWNY  KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ   W KOŁBASKOWIE  – oferta nr  GOPS – Or -1110-1/08

   

   

   

  Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

   

  Izabella Tyszka, zam. Przecław

   

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru

   

  Kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów w drugim etapie konkursu.

   

   

   

   

   

  Kołbaskowo, 3 września 2008 r.

   

   

   

                                                                                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

                                                                                                                          Barbara Makiewicz-Trąbka

   

    udostępnił Admin dnia 2008-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
   


  PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH  – oferta nr Or-1110-1/08
  Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata


  Monika Płusko-Żurawik, zam. Przecław  Uzasadnienie dokonanego wyboru


  Kandydatka spełniła warunki określone przez pracodawcę.


  Kołbaskowo, 15 lipca 2008 r.


  WÓJT

  Józef Żukowski

    udostępnił Admin dnia 2008-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na stanowisko podinspektor, inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o naborze

   

   

  WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

  ogłasza

  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze

  w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

   

  1.      Wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor, inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  2.      Wymiar czasu pracy – pełny etat

  3.      Opis stanowiska:

  Do zadań pracownika w szczególności należy:

  -         przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

  -         prowadzenie postępowań  wobec dłużników alimentacyjnych

   

  1. Wymagania niezbędne:

  -         obywatelstwo polskie,

  -         wykształcenie wyższe  o preferowanym kierunku: prawo administracyjne, socjologia, pedagogika

  -         znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

  -         znajomość prawa administracyjnego i samorządowego,

  -         znajomość przepisów prawa materialnego w zakresie przyznawania świadczeń alimentacyjnych,

  -         niekaralność za przestępstwa umyślne,

  -         dobry stan zdrowia,

  -         nieposzlakowania opinia,

  -         znajomość obsługi komputera /edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, edytory    grafiki/,

   

  1. Wymagania dodatkowe

  -         umiejętność pracy w zespole,

  -         łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikowania się i przekazywania informacji,

  -         umiejętność pracy pod presją czasu i radzenie sobie w sytuacjach stresowych,

  -         umiejętność rozwiązywania konfliktów

   

  1. Wymagania pożądane

  -     komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,

  -     wysoka kultura osobista,

  -         umiejętność syntetycznej analizy dokumentów

   

  1. Wymagane dokumenty

  1)      życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

  2)      list motywacyjny,

  3)      kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  4)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

  5)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

  6)      ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

  7)      oświadczenie kandydata, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

  8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),

  9)      aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

  Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą w terminie do 1 lipca 2008 roku (decyduje data wpływu do urzędu) do Urzędu Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 (sekretariat pok. nr 23) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  - Or-1110-1/08”

  Uwaga:

  1.         Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

  2.         Oferty które wpłynęły do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

  3.         Oferty niewykorzystane w naborze zostaną odesłane

  4.         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

  5.         Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.kolbaskowo.pl

   

  Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu  091-311-95-19

   

   

   

   

                                                                                          Wójt Gminy Kołbaskowo

                                                                                         

                                                                                                  Józef Żukowski

   

  Kołbaskowo, 4 lipca 2008 r.

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE

  NA WOLNE STANOWISKO – podinspektor, inspektor ds. świadczeń z funduszu

  alimentacyjnego znak: Or1110-1/08  Zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2001r. nr 142, poz. 1593 zm.) oraz § 8 zarządzenia nr 13/07 Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy, komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor, inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego znak:Or-1110-1/08 informuje, że wpłynęły dwie oferty. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnia tylko jedna oferta. Ofertę tę złożyła:  1. Monika Płusko – Żurawik , zam. Przecław

  Z up. WÓJTA

  Irena Ostrowska

  Skarbnik Gminy


    udostępnił Admin dnia 2008-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra