Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 •       -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
        -- Opłaty za wodę i ścieki
        -- Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  GOSPODARKA KOMUNALNA   \  2009

    Ogłoszenie o taryfach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kołbaskowo na okres od 1.06.2009r. do 31.05.2010r.

  Ogłoszenie o taryfach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kołbaskowo na okres od 1.06.2009r. do 31.05.2010r.


   


  Lista załączników
  1. skanuj0001.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE Nr 8/06 WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO z dnia 21 kwietnia 2006 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający s

  ZARZĄDZENIE Nr 8/06
  WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO
  z dnia 21 kwietnia 2006 roku.

  w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  § 2
  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
  1) posiadać zaplecze techniczno biurowe,
  2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości gwarantującej prawidłowe i terminowe wykonywanie usług, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych,  zawierające co najmniej:
  a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale rady gminy nr XXXI/407/06 z dnia 20 lutego 2006 r.  w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbaskowo”,
  b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,
  3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO),
  4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO,
  5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach zgodnie z zapisami GPGO,
  6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.
  2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
  3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:
  1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
  2) kserokopie dowodów rejestracyjnych potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

  § 3
  1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest – uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:
  1) przekazywanie do kompostowni z którą ma podpisaną umowę na odbiór odpadów, zebranych selektywnie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,
  2) przekazywanie do zakładu z którym ma podpisaną na umowę odbiór odpadów, zebranych selektywnie opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań z blachy stalowej i z aluminium oraz metali,
  3) przekazywanie do zakładu, z którym posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów, zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  4) przekazywanie do zakładu, z którym ma podpisaną umowę na odbiór odpadów, zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych,
  5) przekazywanie do zakładu, z którym ma podpisaną umowę na odbiór odpadów,  zebranych selektywnie odpadów budowlanych z remontów,
  6) składowanie na składowisku wskazanym w GPGO lub z którym przedsiębiorca posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów, odpadów komunalnych nie podlegających selekcji, a więc: tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, szkła nieopakowaniowego, odpadów mineralnych, drobnej frakcji popiołowej oraz innych strumieni odpadów komunalnych zmieszanych, lub
  2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  do odzysku odpadów komunalnych poprzez:
  1) poddanie ich recyklingowi organicznemu (kompostowaniu),
  2) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

  § 4
  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
  1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej w liczbie gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie firmy,
  2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne, posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),


  § 5

  Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Kołbaskowo, oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu – www.kolbaskowo.pl

  § 7
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       WÓJT GMINY
       KOŁBASKOWO
      


   


  Lista załączników
  1. zarzadzenie_8_06.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE Nr 9/06 WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający si

  ZARZĄDZENIE Nr 9/06
  WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO
  z dnia 21 kwietnia 2006 roku.

  w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

  Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

  § 2
  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
  1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
  a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia,
  b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
   – odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
   – zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
    – dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
    – podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn
   oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
  3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko weterynaryjną,
  4) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  5) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
  6) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.
  2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
  3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
  1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
  2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
  3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem
  4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
  4) świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa w ust. 1 pkt 5
  5) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

  § 3
  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
  1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
  3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
  4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
  5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.
  2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
  3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  § 4
  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
  1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
  3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
  4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
  5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
  6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
  7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
  2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
  3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

   

  § 5
  Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Kołbaskowo.

  § 7
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       WÓJT GMINY
         KOŁBASKOWO
       

   


  Lista załączników
  1. zarzadzenie_09_06.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kołbaskowo
  Uchwała w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. wyłapywanie zwierząt.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE Nr 19/09

  ZARZĄDZENIE Nr 19/09

  Wójta Gminy Kołbaskowo

  z dnia  3 marca  2009r.

   

   

   

  w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie Gminy Kołbaskowo

   

   

   

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 tekst jednolity; z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 167, poz. 1759; z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) oraz  uchwały nr VI/53/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kołbaskowo

   

   

                                               zarządzam, co następuje:

   

   

  §          1. 1.Ustala się opłaty za wynajem świetlic wiejskich i pomieszczeń  

             przynależnych  w następujących  wysokościach:

   

  -          przyjęcia urodzinowe, imieninowe, imprezy o charakterze rodzinnym          - 100 zł

  -          organizacja wesel (za dobę)                                                                             - 200 zł

  -          organizacja zabaw wiejskich                                                                           - 100 zł

  -          wynajęcie świetlicy w celu przeprowadzenia zebrań, odczytów,

        prelekcji i innych                                                                                             -   50 zł

   

       2. Opłat określonych w ust. 1 nie pobiera się w przypadku gdy organizatorem lub  

            współorganizatorem imprezy jest Gmina Kołbaskowo.

   

  3.      Ustala się stawkę opłaty za wypożyczenie na zewnątrz wyposażenia świetlicy:

  -  stolik                                                                                                                -  10 zł

  -  krzesło                                                                                                             -    5 zł  

   

    § 2.  Wynajmujący pomieszczenia świetlicy  zobowiązany  jest  do  utrzymania  porządku i 

            czystości w świetlicy oraz uporządkowania najbliższego otoczenia świetlicy po jej 

            opuszczeniu, a także odpowiada za  bezpieczeństwo osób podczas  użytkowania 

            świetlicy w trakcie uroczystości, imprezy lub spotkania.

   

     § 3.  Wszystkie stawki opłat zawierają należny podatek VAT

   

     §       4.         Opłaty, o jakich mowa w § 1, wynajmujący świetlicę wpłacają bezpośrednio w kasie   

             Urzędu Gminy w Kołbaskowie  lub na wskazane konto bankowe urzędu.

   

     § 5.   Dla osób spoza terenu gminy odpłatność za korzystanie z obiektów ustala się w 

              wysokości 200% stawki. 

   

     § 6.  Celem zabezpieczenia mienia za każdorazowy wynajem pomieszczeń pobiera się  

             kaucję zwrotną w kwocie 300 zł. Kaucję uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w   

             Kołbaskowie w terminie 5 dni od otrzymania akceptacji o wynajęciu pomieszczeń.

      

   

     § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                              

   

   

                                                                                                W ó j t

                                                                                Józef Żukowski                                          

    udostępnił Admin dnia 2021-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra