Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 •       -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
        -- Opłaty za wodę i ścieki
        -- Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  GOSPODARKA KOMUNALNA   \  2008

    Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz punkt zbiórki Zużytych Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych
  Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz punkt zbiórki Zużytych Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych

  Lista załączników
  1. Informacja.doc
  2. REGULAMIN GPZON Kołbaskowo.doc
  3. załącznik GPZON.xls
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo
  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym innym właścicielom zasobów mieszkaniowych oraz innych nieruchomości w usuwaniu odpadów zawierających azbes

  Lista załączników
  1. uchwała.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Regulamin przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Lista załączników
  1. zarządzenie wójta - GFOŚiGW.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o taryfach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kołbaskowo
   

  Ogłoszenie o taryfach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

  na terenie gminy Kołbaskowo  Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art.24 ust.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.06.123.858), od 1 czerwca 2008 roku wejdą w życie nowe taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków:

  • 3,27 zł/m³ za odprowadzanie ścieków, w tym należny podatek od towarów i usług (VAT)

  • 2,65 zł/m³ za dostawę wody dla Przecławia, w tym należny podatek od towarów i usług ( VAT)

  • 2,30 zł/m³ za dostawę wody dla pozostałych odbiorców, w tym należny podatek od towarów i usług (VAT)

  • 3,00 zł/m-c opłata abonamentowa z tytułu dostarczania wody, w tym należny podatek od towarów i usług (VAT)

    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    U C H W A Ł A NR XII/ 143 / 08
   

  U C H W A Ł A NR XII/ 143 / 08

  Rady Gminy Kołbaskowo

  z dnia 1 lutego 2008 r.

  (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2008 r. Nr 33, poz. 643)


  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych  Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) uchwala się co następuje:


  § 1. Określa się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

  1. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 110 l - 13,20 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 l - 14,40 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 240 l - 28,80 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 260 l - 31,20 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 800 l - 40,00 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 - 55,00 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 4 m3 - 464,00 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 5 m3 - 525,00 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 7 m3 - 644,00 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 12 m3 - 948,00 zł,

  - za jednorazowe opróżnienie pojemnika 14 m3 - 1078,00 zł,

  - za worek o pojemności 120l - 4,67 zł,

  2) odbiór i transport nieczystości ciekłych - 31,00 zł za 1 m3

  § 2. Opłaty, o których mowa w § 1 nie uwzględniają obowiązującego podatku VAT.


  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

  § 4. Traci moc uchwała nr XXXI/416/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 913)

  § 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


  Przewodniczący Rady Gminy


  Edward Sroka


   

    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Program Ochrony Środowiska
  Program Ochrony Środowiska

  Lista załączników
  1. POSspistresci.doc
  2. POSZAŁĄCZNIK NR 1.doc
  3. POStekst.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan Gospodarki Komunalnej
  Plan Gospodarki Komunalnej

  Lista załączników
  1. spistresci.doc
  2. treść.doc
  3. PGKZAŁĄCZNIK NR 1.doc
  4. PGKzałączniknr2.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin woda i ścieki
  Regulamin woda i ścieki

  Lista załączników
  1. regulamin - woda i ścieki.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie Kołbaskowo

  UCHWAŁA NR XXXI/ 407 /06

  Rady Gminy Kołbaskowo

  z dnia 20 lutego 2006 r.

  (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 909)

  w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbaskowo”

  Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala:

  REGULAMIN

  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

  NA TERENIE GMINY KOŁBASKOWO

   

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  §1

  1. “Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kołbaskowo” zwany dalej “Regulaminem” jest aktem prawa miejscowego.
  2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kołbaskowo.
  3. Postanowienia Regulaminu wynikają z następujących przepisów:
   • ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
   • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001r., Dz.U. Nr 41, poz. 365, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 199, poz. 1671, 2002r., Dz.U. Nr 7, poz. 78, 2003r., Dz.U. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 116 poz. 1208, Dz.U. Nr 191, poz. 1956, 2004r., Dz.U. Nr 25, poz. 202, Dz.U. Nr 90, poz. 758, Dz.U. Nr 130, poz. 1087, Dz.U. Nr 175, poz. 1458, Dz.U., Nr 180, poz. 1495, 2005r.).
   • uchwała Nr XXI/279/04 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska.
   • Uchwała Nr XXIII/305/05 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami.
  4. Postanowienia Regulaminu mogą być zmienione wyłącznie uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo.

  §2

  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

  1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:
   1. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,
   2. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
   3. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
  2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
   1. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
   2. liczby osób korzystających z tych urządzeń,
  3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
  4. maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
  5. wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,
  6. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
  7. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
  8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

  § 3

  Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, kierowników budów, jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma Gmina.

  § 4

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. właścicielach nieruchomości, należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
  2. selektywnej zbiórce odpadów, należy przez to rozumieć sposób zbierania odpadów , który polega na oddzielaniu następujących surowców: papieru, szkła, PET, puszek aluminiowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów balastowych, a następnie dostarczaniu ich w wyznaczone miejsca. Selektywna zbiórka odpadów zaczyna się już na terenie nieruchomości,
  3. surowcach wtórnych, należy przez to rozumieć części wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, nadające się do ponownego wykorzystania (papier, szkło, PET, puszki aluminiowe),
  4. odpadach komunalnych balastowych (drobnych), należy przez to rozumieć odpady pozostałe po wysegregowaniu surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji,
  5. jednostce wywozowej, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  6. odpadach komunalnych, należy przez to rozumieć stałe i ciekłe odpady, powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych oraz odpady z zamiatania, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, w tym z zakładów opieki zdrowotnej, zakładów weterynaryjnych i prywatnych gabinetów lekarskich oraz laboratoriów badań analitycznych,
  7. odpadach wielkogabarytowych, należy przez to rozumieć odpady o dużych rozmiarach, pochodzące z gospodarstw domowych i innych obiektów użyteczności publicznej, takich jak meble, materace, wózki dziecięce, wanny, pralki, lodówki, choinki, itp., a także inne odpady utrudniające opróżnianie pojemników lub powodujące ich uszkodzenie,
  8. odpadach budowlanych i remontowych, należy przez to rozumieć odpady, które powstają na placach budowy oraz podczas prac remontowych, takie jak: gruz, papa, cement, opakowania po materiałach budowlanych, folie, styropian, itp.,
  9. odpadach ulegających biodegradacji, należy przez to rozumieć odpady, które ulegają naturalnemu rozkładowi oraz odpady nadające się do kompostowania, powstające na terenie gospodarstw domowych oraz na terenie ogrodów i pól uprawnych, takie jak: liście, trawa, resztki roślin, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, itp.,
  10. odpadach niebezpiecznych, należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny lub biologiczny, ilość i inne właściwości, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz innych komponentów środowiska (np. środki ochrony roślin, przeterminowane leki, baterie, akumulatory, zużyte oleje, farby, lakiery, świetlówki, itp.),
  11. odpadach elektrycznych i elektronicznych, należy przez to rozumieć odpady, powstające po zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takie jak części, pochodzące z tych urządzeń (np. telewizory, odbiorniki radiowe, video, dvd, komputery, monitory, telefony, drukarki, dzbanki elektryczne, itp.),
  12. zużytych samochodach, należy przez to rozumieć pojazdy wycofane z użytku,
  13. Gminnym Punkcie Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), należy przez to rozumieć stały lub objazdowy punkt, w którym przyjmowane są odpady niebezpieczne, pochodzące z terenu gminy,
  14. dzikich wysypiskach, należy przez to rozumieć miejsca, w których nielegalnie składowane są odpady.
  15. nieczystościach ciekłych, należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
  16. zbiornikach bezodpływowych, należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
  17. zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć przede wszystkim psy i koty,
  18. zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć, przede wszystkim bydło, trzodę chlewną, konie, kozy, drób, itp.,
  19. hodowli zwierząt, należy przez to rozumieć utrzymanie większej ilości zwierząt.

   

  Rozdział II

  Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

  na terenie nieruchomości oraz terenach użytku publicznego.

  § 5

  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ukierunkowanej na segregację następujących odpadów:

  • PET,

  • szkło,

  • papier,

  • puszki aluminiowe,

  • odpady ulegające biodegradacji,

  • odpady niebezpieczne,

  • odpady budowlane i remontowe,

  • odpady wielkogabarytowe,

  • odpady balastowe.

  § 6

   

  Wyselekcjonowane odpady należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, rozstawionych na terenie gminy Kołbaskowo.

  1. Pojemniki przeznaczone na PET wykonane są z drucianej siatki i mają kolor pomarańczowy lub żółty.

  2. Pojemniki przeznaczone na papier (makulatura), to pojemniki typu Igloo, w kolorze niebieskim.

  3. Pojemniki przeznaczone na szkło, to pojemniki typu Igloo, w kolorze zielonym.

  4. Puszki aluminiowe zbierane są do specjalnych zgniatarek, znajdujących się na terenie szkół podstawowych oraz na terenie gimnazjum, ponadto puszki aluminiowe przyjmowane są w punktach skupu złomu na terenie gminy.

  5. Odpady ulegające biodegradacji, powstające na terenie gospodarstw jednorodzinnych oraz na terenach ogrodów, winny być gromadzone w pryzmach kompostowych lub w przydomowych kompostownikach.

  6. Odpady ulegające biodegradacji, powstające na terenie gospodarstw wielorodzinnych winny być gromadzone w specjalnych pojemnikach rozstawionych przy budynkach (pojemniki brązowe o pojemności 110 l).

  7. Odpady niebezpieczne, w pierwszej kolejności winny być dostarczone do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, odpady elektryczne i elektroniczne winny być dostarczane do miejsc ich zakupu lub innych miejsc, przyjmujących tego typu odpady, baterie i akumulatory winny być zdawane w miejscach ich zakupu lub innych wyznaczonych miejscach, przeterminowane leki należy dostarczyć do aptek, w których znajdują się specjalne pojemniki do ich zbierania.

  8. Odpady budowlane i remontowe winny być odbierane przez specjalistyczne firmy. Place budowy winny być wyposażone w specjalne urządzenia do zbierania odpadów budowlanych. Za ich postawienie oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiada wykonawca robót.

  9. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest w systemie objazdowym. Winny być one gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie powodujący utrudnień w korzystaniu z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.

  § 7

  1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

  2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

  3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawienia na nich pojemników do gromadzenia odpadów i systematycznego ich opróżniania, w sposób zapobiegający przepełnieniu.

  4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów.

  5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania zgodnego z przepisami usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez okazanie umów  i dowodów płacenia za takie usługi.

  6. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udzielania jednostce wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie.

  7. Faktury stwierdzające opłacenie wywozu odpadów powinny być przechowywane przez dwa lata od daty ich wystawienia

  8. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie, obowiązki przejmuje w trybie zastępczego wykonania gmina, zgodnie z art. 6a i 6b ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

  9. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nie uzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

  § 8

  1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

  2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub, co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek, żużel użyty do tego celu należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

  3. Nawisy śnieżne i sople należy usuwać na bieżąco, w szczególności  stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub mienia.

  4. Zakazuje się wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

  5. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych ze śniegu, lodu oraz odpadów komunalnych należy do użytkującego teren.

  6. Obowiązek utrzymania porządku i czystości w stosunku do dróg publicznych należy do Zarządu danej drogi, a do Gminy tylko gminne publiczne.

  7. Właściciele nieruchomości winni dbać o ład i estetykę na terenie nieruchomości, naprawiać usterki i uzupełniać ubytki elementów elewacji budynków i budowli od strony ulicy i innych ciągów komunikacyjnych, zapobiegać oszpecaniu elewacji budynków i budowli oraz usuwać oszpecenia, odnawiać obiekty małej architektury i urządzenia związane z obiektami budowlanymi.

  8. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy pielęgnowanie zieleni przyległej do nieruchomości, położonej między nieruchomością a chodnikiem.

  9. Utrzymanie zieleni usytuowanej w chodniku lub pomiędzy chodnikiem a jezdnią należy do zarządcy drogi.

  10. Właściciele  nieruchomości  winni  utrzymywać  w  należytym  stanie tereny  zielone wchodzące w skład ich nieruchomości poprzez:

   1. koszenie trawników,
   2. usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy,
   3. przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów,
   4. usuwanie innych nieczystości.

  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, w tym także z jej niezabudowanej części (podwórza, bramy, przejścia, placu zabaw, zieleńce, itp.).

  2. Za stan techniczny chodników i skutki z tego stanu wynikające odpowiada ich zarządca.

  3. Właściciel ma obowiązek oznaczenia budynku, lokalu i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu oświetlonych tabliczek informacyjnych zawierających numer porządkowy nieruchomości.

  4. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram oraz innych części budynku służącego do wspólnego użytku.

  5. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości spoczywa na wykonawcy robót, który zobowiązany jest do:

  1. zapewnienia właściwego ogrodzenia terenu budowy i zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, przy zachowaniu wymogu nieoszpecania otoczenia i utrzymywania go we właściwym stanie technicznym i estetycznym,
  2. zabezpieczenia terenów przyległych, a zwłaszcza dróg, dojazdów, dojść i chodników przed zanieczyszczeniem ziemią, błotem, materiałami budowlanymi lub innymi substancjami, używanymi na budowie oraz niezwłoczne ich usuwanie w przypadku ich zanieczyszczeń.

   

   

  § 9

   

  1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania.

  2. Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602, z późn. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

  3. Wyznaczenie miejsc na ustawienie pojemników na odpady (koszy ulicznych) do gromadzenia nieczystości na chodnikach, skwerach, terenach zieleni spoczywa na Urzędzie Gminy.

  § 10

   

  1. Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska.

  2. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg i placach publicznych.

  3. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi lub cieków i zbiorników wodnych. Mycie samochodów na terenie nieruchomości, poza myjniami samochodowymi może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji wyposażonej w łapacze oleju i osadniki błota lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

  4. Doraźne naprawy, regulacje samochodów poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

  5. Zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych i długotrwałego uruchamiania silnika.

   § 11

  1. Zabrania się tworzenia “dzikich wysypisk” – tj. gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

  2. Zabrania się gromadzenia odpadów poprodukcyjnych w  pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne.

  3. Zabrania się na obszarze całej gminy wypalania suchych traw i spalania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, a także niszczenia lub uszkadzania roślinności.

  4. Zabrania się na obszarze całej gminy spalania odpadów komunalnych oraz odpadów z działalności gospodarczej.

  5. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych i działalności handlowej (w szczególności opakowań).

  6. Zabrania się wprowadzania ścieków do gruntu, wody, kanalizacji deszczowej bez właściwego ich oczyszczenia.

   

  Rozdział III

  Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń

  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

  na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

  warunki rozmieszczania tych urządzeń

  i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,

  porządkowym i technicznym.

   

   

  § 12

  1. Odpady komunalne balastowe (drobne) winny być gromadzone na terenie nieruchomości jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, nadających się do opróżniania przy pomocy standardowego taboru asenizacyjnego (pojemniki typu SM-80, SM-110, SM-240, 1100l, kontenery KP-7, itp.).

  2. W sytuacjach wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa. Ten sposób gromadzenia odpadów dopuszcza się także w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

  3. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń,  wydzierżawienie od przedsiębiorstwa wywozowego lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z jednostką wywozową lub innym podmiotem.

   

  § 13

  1. Liczba i wielkość urządzeń do gromadzenia odpadów powinna zagwarantować ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.

  2. Liczbę i wielkość niezbędnych pojemników określa się w oparciu o obowiązującą w Regulaminie częstotliwość wywozu i liczbę osób zamieszkujących na terenie nieruchomości:

  1. dla gospodarstw domowych wynosi ona minimum 1 pojemnik SM-80, SM-110, SM-240 l/nieruchomość,
  2. w placówkach oświatowych wynosi ona minimum 3 pojemniki SM-110  l/na obiekt,
  3. w  lokalach handlowych i usługowych co najmniej 1 pojemnik SM-110 l/na lokal,
  4. w lokalach gastronomicznych co najmniej 1 pojemnik SM-110l/ na 10 miejsc konsumpcyjnych , jednak co najmniej 1 pojemnik SM-110l/ na lokal,
  5. w zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych co najmniej jeden pojemnik SM-110 l/ na 20 pracowników w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych.

  § 14

  1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości i dezynfekowania. Zabiegi mycia i dezynfekcji powinny być prowadzone w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

  2. Firma wywozowa odpowiada za czystość i porządek w czasie przeładunku odpadów z pojemników do pojazdów specjalistycznych.

  3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: gorącego popiołu i żużla, śniegu, błota, gruzu budowlanego, olejów odpadowych, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów przemysłowych, a także odpadów nadających się do gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki.

  4. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do pojemników na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

   

  § 15

  1. Pojemniki powinny być ustawione:

  1. w miejscach utwardzonych o równej powierzchni,
  2. w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców, jak i pracowników jednostki wywozowej,
  3. w miarę możliwości w granicach posesji i w odległości nie mniejszej niż 10 m od okien i drzwi budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy sąsiedniej nieruchomości,
  4. w sposób nie powodujący utrudnień użytkownikom drogi i właścicielom innych nieruchomości.

  1. Zabrania się ustawiania pojemników na chodnikach, w pasie zieleni oraz na jezdni.

  2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych w ust. 1 pkt. c  od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także usytuowanie zadaszonych osłon i pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.

   

  § 16

  Miejsce ustawienia pojemników, drogi dojścia i miejsce wystawienia pojemników do wywozu oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z jednostką wywozową.

   

  § 17

  1. Na drogach publicznych (ulicach) posiadających jezdnię utwardzoną i chodniki, zarządca drogi jest zobowiązany do ustawienia ulicznych pojemników na odpady (koszy ulicznych) po obu stronach.

  2. Odległość pomiędzy pojemnikami, o których mowa w ust. 1 (po jednej stronie) powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszego, nie większa niż 100 m.

   

   

   

  § 18

  Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

  § 19

  Organizatorzy imprez masowych, odbywających się na terenie gminy Kołbaskowo zobowiązani są do zabezpieczenia odpowiedniej ilości szaletów oraz pojemników na odpady, stosownie do liczby uczestników.

   

   

  Rozdział IV

  Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

  i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

  oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

   

  § 20

  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, w tym także z jej niezabudowanej części (podwórza, bramy, przejścia, placu zabaw, zieleńca itp.).

  § 21

  Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, tak często, aby urządzenia do ich zbierania nie przepełniały się, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

   

  § 22

  1. Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów winny być opróżniane w momencie ich przepełnienia.

  2. Kosze uliczne w centralnych rejonach Kołbaskowa i wsi sołeckich gminy Kołbaskowo  winny być opróżniane 1 raz  w tygodniu.

  3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji winny być opróżniane 1 raz w tygodniu.

   

   § 23

  1. Na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych wymagane jest zezwolenie Wójta Gminy.

  2. Wójt w drodze zarządzenia podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca,  określa wzór wniosku oraz niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pozwolenia.

  3. Pozwolenie powinno określać:

  1. podmiot, któremu udzielono pozwolenie i jego siedzibę,
  2. przedmiot, zakres oraz obszar wykonywanej działalności,
  3. okres ważności pozwolenia ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
  4. inne wymagania dotyczące działalności, tj.: zakres stosowania taryf opłat, standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności.

  1. Pozwolenie na wywóz odpadów wygasa:

  1. wraz z upływem czasu, na jaki została wydana umowa,
  2. w razie upadłości lub likwidacji podmiotu, który uzyskał pozwolenie,
  3. w trybie przewidzianym w przepisach o działalności gospodarczej,
  4. w przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w pozwoleniu na wywóz odpadów.

   

  § 24

  1. Transport odpadów powinien odbywać się w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla środowiska naturalnego.

  2. Do wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozowe zobowiązane są używać pojazdów specjalistycznych odpowiednio zabezpieczonych przed rozrzucaniem lub wylewaniem nieczystości.

  3. Jednostki wywozowe są zobowiązane utrzymać pojazdy do transportu odpadów w należytej czystości, prowadzić ich dezynfekcję oraz umieścić na nich w sposób trwały swoje znaki identyfikacyjne.

  § 25

  1. Na jednostki wywozowe odpadów komunalnych nakłada się obowiązek ich wywozu do wyznaczonych w zezwoleniu obiektów unieszkodliwiania (m.in. składowisko odpadów w Smolęcinie, Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym), dotyczy to również indywidualnego wywozu odpadów.

  2. W przypadku dostarczenia do wywozu lub do obiektów unieszkodliwiania odpadów, obok odpadów dozwolonych, również odpadów niedozwolonych, prowadzący wywóz lub odbiór ma obowiązek nie przyjęcia całości dostarczonych odpadów. Odpady takie muszą być natychmiast zabezpieczone i usunięte przez właściciela nieruchomości w sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem.

  § 26

  1. Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi lub wykorzystywane na cele działalności gospodarczej i nie przyłączone do sieci kanalizacyjnej muszą być wyposażone w szczelne bezodpływowe zbiorniki (szamba), przeznaczone do gromadzenia ścieków lub lokalną (przydomową) oczyszczalnię ścieków.

  2. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników i oczyszczalni ścieków, o których mowa w ust. 1, określają stosowne przepisy.

   

  § 27

  Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

   

  § 28

  1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy o wywóz nieczystości ciekłych.

  2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielenia firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o wywóz nieczystości w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

  3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania zgodnego z przepisami usuwania nieczystości ciekłych przez okazanie umów i dowodów płacenia za takie usługi.

  4. Termin przechowywania dokumentów, tj. umów i dowodów uiszczania należności za korzystanie z usług wykonywanych przez uprawnione podmioty, ustala się na okres dwóch lat.

   

  § 29

  Na jednostki wywozowe nakłada się obowiązek wywozu nieczystości płynnych do wyznaczonych punktów zlewnych tj. na  oczyszczalni ścieków w Przecławiu.

   

  Rozdział V

  Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

  § 30

  1. Gmina jest zobowiązana zapewnić warunki ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

  1. do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  2. do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  3. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

  1. Minimalizacja ilości odpadów ulegających biodegradacji, związana jest z:

  1. rozwojem kompostowania przydomowego, dzięki któremu odpady spożywcze i zielone można usuwać ze strumienia odpadów komunalnych,
  2. gromadzeniem frakcji ulegającej biodegradacji w odrębnych pojemnikach,
  3. organizowania kompostowni lokalnych,
  4. znajdowaniu rynków zbytu na produkty kompostowania.

   

  Rozdział VI

  Wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołbaskowo

  § 31

  1. Wszyscy mieszkańcy gminy Kołbaskowo zobowiązani są do przestrzegania zasad Regulaminu.

  2. Wszyscy mieszkańcy gminy Kołbaskowo mają obowiązek uczestniczenia w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.

  § 32

  1. Wszyscy mieszkańcy gminy Kołbaskowo winni oddzielać już w gospodarstwach domowych surowce wtórne, takie jak: papier, szkło i odpady typu PET, a następnie dostarczać je do pojemników rozstawionych na terenie gminy.

  2. Papier i tekturę należy zanosić do pojemników oznaczonych kolorem niebieskim.

  3. Odpady papierowe nadają się i mogą być spalane w kominkach lub piecach.

  4. Szkło kolorowe i białe należy zanosić do pojemników oznaczonych kolorem zielonym.

  5. Odpady typu PET (plastikowe butelki) należy zanosić do pojemników z drucianej siatki, w kolorze pomarańczowym lub żółtym.

  6. Zabrania się spalania w kominkach, piecach oraz w inny sposób odpadów typu PET oraz innych tworzyw sztucznych.

  7. System selektywnej zbiórki winien być rozwijany poprzez stosowanie odpowiednich kolorów i oznakowań oraz właściwie prowadzoną kampanię edukacyjną.

  8. Na każdym pojemniku dodatkowo powinien zostać umieszczony odpowiedni znak identyfikujący frakcje odpadów, dla których pojemnik jest przewidziany.

  9. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie zbiórki papieru, szkła i PET.

  § 33

  1. Na terenie placówek oświatowych gminy Kołbaskowo wprowadza się zbiórkę puszek aluminiowych.

  2. Wyposażenie szkół w specjalistyczne pojemniki (zgniatarki) zapewnia Gmina.

  3. Akcja zbierania puszek organizowana jest wspólnie z Powiatem Polickim poprzez realizację programu edukacyjnego “Zamień puszki na pieniądze”.

  4. Puszki aluminiowe, nie zbierane na terenie szkół, winny być dostarczane do punktów skupu złomu.

  5. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie zbierania puszek aluminiowych.

  § 34

  1. Na terenie gminy Kołbaskowo wprowadza się obowiązek zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

  2. Zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie gospodarstw wielorodzinnych polega na dostarczaniu tych odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, ustawionych przed budynkami.

  3. Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji oznakowane są kolorem brązowym, posiadają specjalne identyfikatory i informacje, są to pojemniki o pojemności 110l/ na gospodarstwo domowe.

  4. Właściciele gospodarstw wielorodzinnych są dzierżawcami pojemników.

  5. Pojemniki do zbierania odpadów ulegających biodegradacji winny być zakupione ze środków powiatowych, gminnych oraz jednostek wywozowych.

  6. Zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie gospodarstw z przyległymi ogródkami oraz na terenie ogrodów działkowych podlega innym zasadom.

  7. Właściciele domów jednorodzinnych z ogrodami przydomowymi oraz właściciele ogródków działkowych mają do wyboru następujące rozwiązania:

  1. zakup gotowych kompostowników,
  2. budowa przydomowych pryzm kompostowych lub kompostowników (wg instrukcji przygotowanej przez Gminę).

  1. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji.

  § 35

  1. Gmina Kołbaskowo jest zobowiązana do utworzenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

  2. Odpady niebezpieczne, powstające na terenie gospodarstw domowych oraz innych jednostek użyteczności publicznej winny być dostarczane do GPZON.

  3. W punkcie tym zbierane będą odpady niebezpieczne (włączając zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zawierające substancje niebezpieczne), dostarczane przez mieszkańców.

  4. GPZON przyjmować będzie przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół bez pobierania opłat.

  5. Małe i średnie firmy zobowiązane są do wnoszenia opłat za odbiór odpadów niebezpiecznych (jako opłata za usługę).

  6. Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą w punktach, których wykaz przygotuje Gmina.

  7. Rodzaj odpadów niebezpiecznych, które mogą być dostarczane do GPZON określa Gmina (informacje na stronie internetowej, ulotki).

  8. Właściciele nieruchomości, posiadający na swoim terenie azbest zobowiązani są do przystąpienia do “Gminnego Programu Usuwania Azbestu”.

  9. Koszty odbioru i przetwarzania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i szkół pokrywane będą z funduszu gminy.

  10. Odpady medyczne w postaci przeterminowanych leków, środków opatrunkowych, itp. winny być dostarczane do aptek, w których znajdują się specjalne pojemniki do ich odbioru.

  11. Odpady medyczne i weterynaryjne, powstające na terenie placówki opieki zdrowotnej (POZ) i opieki weterynaryjnej (POW) podlegają odrębnym przepisom.

   

   

   

  § 36

  1. System gospodarki odpadami na terenie gminy Kołbaskowo uwzględnia zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

  2. Wprowadza się okresowe zbiórki tych odpadów, prowadzone w systemie objazdowym.

  § 37

  1. Odbiorem odpadów budowlanych na terenie gminy zajmują się specjalistyczne firmy.

  2. Odbiór odpadów odbywa się w systemie “na telefon”.

  3. Zabrania się wyrzucania odpadów pochodzących z budów i remontów do pojemników na odpady balastowe.

  4. Zabrania się wywożenia odpadów pochodzących z budów i remontów w miejsca do tego nieprzeznaczone.

  5. Gmina prowadzić będzie działania, zmierzające do zaniechania takich praktyk (kontrola, nakładanie kar i mandatów, edukacja, informacja).

   

  § 38

  1. Pojazdy, wycofane z eksploatacji, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, ponieważ zawierają metale (włączając metale ciężkie) oraz inne niebezpieczne i trwałe substancje, takie jak: oleje, czynniki chłodzące, zużyte opony, akumulatory, szkło i tworzywa sztuczne.

  2. Większość części samochodowych stanowi surowiec wtórny.

  3. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

  4. Obowiązki właścicieli pojazdów wycofanych z eksploatacji zawarte są w ustawie z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, Dz.U. Nr 175, poz. 1458, 2005r.)

  § 39

  1. W wyniku selektywnej zbiórki odpadów, zmniejszeniu ulegnie ilość odpadów zmieszanych.

  2. Wszystkie gospodarstwa domowe wyposażone zostaną w odpowiednie pojemniki na odpady zmieszane (balastowe):

  1. w zabudowie jednorodzinnej – w oparciu o pojemniki 80-110-220 l. (pojemniki stanowić będą wyposażenie każdej posesji jednorodzinnej),
  2. w zabudowie wielorodzinnej – w oparciu pojemnik 1100 l – przeznaczony do obsługi około 50 mieszkańców.

  1. Wydatki gospodarstwa domowego, przeznaczone na gospodarowanie odpadami, stanowią 0,71% średniego wynagrodzenia w Polsce.

   

   

   

  Rozdział VII

  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

  § 40

  1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w sposób nie naruszający wymagań sanitarnych.

  2. Prowadzenie hodowli zwierząt domowych w budynkach wielokondygnacyjnych wymaga zgody zarządcy obiektu, przy zachowaniu warunków ust. 1.

  3. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

  § 41

  1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy a psy obronne również w kagańcach.

  2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych oraz pod warunkiem, że pies posiada kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

  3. Zabrania się:

  1. wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, na tereny przeznaczone do zabawy dla dzieci (w szczególności do piaskownic i na place zabaw); w odniesieniu do obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych sprawy te normuje regulamin porządkowy właściciela lub zarządcy nieruchomości,
  2. dopuszczania do uszkadzania lub niszczenia przez zwierzęta roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
  3. szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w których mogą stać się niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt.

   

  § 42

  1. Posiadacz psa jest zobowiązany do skutecznego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócanie spokoju  bądź  spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem psa.

  2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym z klatek schodowych, parkingów, podwórek, chodników, ulic, placów, skwerów, zieleńców, itp.

   

   

   

  § 43

  1. Zwierzęta domowe, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi winny być trzymane na terenie swojej nieruchomości na uwięzi lub jeżeli biegają luzem, ogrodzenie winno uniemożliwiać wydostanie się na zewnątrz, a w miejscu widocznym należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą z odpowiednim napisem np. “ UWAGA PIES”.

  2. Pomieszczenia (kojce, budy itp.) dla psów powinny być lokalizowane w sposób i w miejscu, nie mającym niekorzystnego wpływu na najbliższe otoczenie.

  3. Pomieszczenia dla psów nie mogą być lokalizowane bezpośrednio przy granicy nieruchomości gruntowej i w odległości mniejszej niż 8m od budynku mieszkalnego znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości.

  4. Minimalna odległość pomieszczeń dla psów od granicy nieruchomości wynosi 2 m.

  5. Ustalenia zawarte w ust. 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadku, gdy pomieszczenia dla psów znajdują się w budynkach o pełnych ścianach, a wybieg dla psów znajduje się od strony innej niż od strony granicy nieruchomości sąsiedniej.

  6. Za zgodą właścicieli nieruchomości sąsiednich dopuszcza się odstępstwa od przepisów ust. 2 i 3.

  7. W lokalach budynków wielomieszkaniowych mogą być przetrzymywane psy, które swoim zachowaniem nie zakłócają spokoju.

   

  § 44

  1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, zagrożenia i uciążliwości spowodowane ich zachowaniem.

  2. Zwierzęta pozostawione bez opieki uznawane będą za bezdomne, podlegać będą wyłapaniu przez upoważnione jednostki i będą umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

  3. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, kosztami działań, o których mowa w ust 2 zostanie obciążony właściciel.

   

  § 45

  1. Zwłoki zwierzęce i ich części, jeżeli zachodzi podejrzenie choroby zakaźnej należy dostarczyć do wyznaczonego miejsca ich składowania. Miejsce, o którym mowa wskazuje lekarz weterynarii, który określa warunki z tym związane. Obowiązek dostarczenia zwłok ciąży na posiadaczu tych zwłok.

  2. Zabrania się zakopywania zwłok zwierzęcych na terenie gminy, w miejscach do tego nie przeznaczonych. Miejsce grzebania lub utylizacji wskazuje lekarz weterynarii.

  3. W przypadku zwierząt rozjechanych na drogach obowiązek usunięcia zwłok ciąży na zarządcy drogi.

  § 46

  1. Obowiązkiem osób utrzymujących psy jest:

  1. rejestracja psów,
  2. oznakowanie psa poprzez zawieszenie przy obroży numerka identyfikacyjnego,
  3. opłacanie podatku od posiadania psów,
  4. przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie,
  5. zawiadomienie rejonowego lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną.

   

  Rozdział VIII

  Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

  z produkcji rolniczej

  § 47

  1. Na obszarze Gminy Kołbaskowo, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być chowane zwierzęta gospodarskie z zastrzeżeniem ust 2,  pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w  niniejszym Regulaminie oraz  pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

  2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i zwierząt futerkowych, w zabudowie mieszkaniowej (dotyczy zabudowy wielorodzinnej, szeregowej i jednorodzinnej) oraz na terenie ogródków działkowych.

  3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na prywatnych posesjach, w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie uciążliwa dla mieszkańców i środowiska oraz będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

  4. W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w ust. 1-3, organami właściwymi do wydawania opinii są:

  1. w zakresie warunków zoohigienicznych: inspekcja weterynaryjna, 
  2. w zakresie warunków sanitarnych: inspekcja sanitarna,
  3. w zakresie warunków budowlanych: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
     

  § 48

  1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

  1. zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
  2. nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz środowiska.

  1.  Padłe zwierzęta oraz ich części należy dostarczyć do wyznaczonego miejsca ich składowania. Miejsce, o którym mowa wskazuje lekarz weterynarii, który określa warunki z tym związane. Obowiązek dostarczenia ciąży na posiadaczu zwłok zwierzęcia lub jego części.

   

   

  § 49

  Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki.

   

  § 50

  Właściciel zwierząt gospodarskich w trakcie ich przepędzania lub przewozu przez tereny publiczne odpowiada za utrzymanie czystości oraz ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

   

  Rozdział IX

  Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji

  i terminów jej przeprowadzania

  § 51

  1. Wójt Gminy Kołbaskowo, w uzgodnieniu z Terenowym Inspektorem Sanitarnym ogłaszać będzie tereny, objęte obowiązkiem deratyzacji, termin i zasady jej przeprowadzania.

  2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: budynki mieszkalne i pomocnicze, obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, handlowe i usługowe, sklepy, warsztaty, magazyny, altany, węzły cieplne na terenie Gminy.

  3. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji przynajmniej raz w roku.

   

  § 52

  1. Właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie dokonują deratyzacji zobowiązani są do:

  1. odpowiedniego przygotowania posesji przed rozpoczęciem akcji, w sposób uniemożliwiający przedostanie się gryzoni poprzez dokładne oczyszczenie z odpadów podwórzy, śmietników, piwnic i strychów,
  2. rozmieszczenia w widocznym miejscu informacji ostrzegawczych, które winny zawierać nazwę trutki, datę wyłożenia oraz sposób postępowania w razie zatrucia,
  3. wyłożenia trutki
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    U C H W A Ł A Nr VI/50/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 kwietnia 2007 r
  U C H W A Ł A Nr VI/50/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) postanawia się : § 1. Uchwala się program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołbaskowo na lata 2007 – 2032, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Edward Sroka
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra