Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2009

    Zarządzenie nr 94/09 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 8 grudnia 2009

  Zarządzenie nr 94/09 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 8 grudnia 2009r. 


  Lista załączników
  1. zarządzenie II wójta-wynajem świetlic-2009r.pdf
    udostępnił Admin dnia 2021-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 66
  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 66

  Lista załączników
  1. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 66.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE Nr 19/09
  ZARZĄDZENIE Nr 19/09
  Wójta Gminy Kołbaskowo
  z dnia  3 marca  2009r.  w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie Gminy Kołbaskowo         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 tekst jednolity; z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 167, poz. 1759; z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) oraz  uchwały nr VI/53/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kołbaskowo


                                               zarządzam, co następuje:


  §    1. 1.Ustala się opłaty za wynajem świetlic wiejskich i pomieszczeń  
             przynależnych  w następujących  wysokościach:

  -    przyjęcia urodzinowe, imieninowe, imprezy o charakterze rodzinnym          - 100 zł
  -    organizacja wesel (za dobę)                                                                             - 200 zł
  -    organizacja zabaw wiejskich                                                                           - 100 zł
  -    wynajęcie świetlicy w celu przeprowadzenia zebrań, odczytów,
        prelekcji i innych                                                                                             -   50 zł

       2. Opłat określonych w ust. 1 nie pobiera się w przypadku gdy organizatorem lub  
            współorganizatorem imprezy jest Gmina Kołbaskowo.

  3.    Ustala się stawkę opłaty za wypożyczenie na zewnątrz wyposażenia świetlicy:
  -  stolik                                                                                                                -  10 zł
  -  krzesło                                                                                                             -    5 zł  

    § 2.  Wynajmujący pomieszczenia świetlicy  zobowiązany  jest  do  utrzymania  porządku i 
            czystości w świetlicy oraz uporządkowania najbliższego otoczenia świetlicy po jej 
            opuszczeniu, a także odpowiada za  bezpieczeństwo osób podczas  użytkowania 
            świetlicy w trakcie uroczystości, imprezy lub spotkania.

     § 3.  Wszystkie stawki opłat zawierają należny podatek VAT

     §    4.    Opłaty, o jakich mowa w § 1, wynajmujący świetlicę wpłacają bezpośrednio w kasie   
             Urzędu Gminy w Kołbaskowie  lub na wskazane konto bankowe urzędu.

     § 5.   Dla osób spoza terenu gminy odpłatność za korzystanie z obiektów ustala się w 
              wysokości 200% stawki. 

     § 6.  Celem zabezpieczenia mienia za każdorazowy wynajem pomieszczeń pobiera się  
             kaucję zwrotną w kwocie 300 zł. Kaucję uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w   
             Kołbaskowie w terminie 5 dni od otrzymania akceptacji o wynajęciu pomieszczeń.
      

     § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                              

             Wójt
       Józef Żukowski                                         
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Z A R Z Ą D Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

  Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr   26 /09 


  Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr   27 /09 


  WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO


  z dnia  01.04. 2009  r.


  W załacznikach


   


   


  Lista załączników
  1. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26.doc
  2. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra