Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  AKTUALNOśCI   \  2009

    WiPP/4/09 Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z dofinansowani

  Kołbaskowo, dn. 05.06.2009 r.


   


   


   


   


   


  WiPP/4/09


   


   


   


  Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z dofinansowaniem w kwocie 35.500,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych  00/100)                  


   


   


   


  Informuję, że w przedmiotowym konkursie złożono następujące oferty:


   


     1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w

        Zielonej Górze.


     1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z

              siedzibą w Lublinie.


     1. Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w

  w Szczecinie.


   


   


  Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:


  Polskie Stowarzyszenie Krajoznawcze Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Zielonej Górze. Przyznana kwota dofinansowania wynosi: 35.070,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100 )


   


   

    udostępnił Admin dnia 2010-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Pargowo - gmina Ko

   


  OGŁOSZENIE


  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


  dla terenów w obrębie Pargowo - gmina Kołbaskowo


   


           Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XII/141/08 z dnia 01 lutego 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Pargowo w gminie Kołbaskowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 maja 2009r. do 19 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo w pokoju nr 6 - w godzinach otwarcia urzędu.


   


  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo w sali konferencyjnej (pokoju nr 8) o godzinie 12.oo.


   


  Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


   


  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kołbaskowo,


  72-001 Kołbaskowo 106 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lipca 2009 r.


   


   


   


   


  WÓJT


  GMINY KOŁBASKOWO


  Józef Żukowski


   

    udostępnił Admin dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    GŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO W DZIEDZINIE „WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2009”

   OGŁOSZENIE OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ZADANIA  PUBLICZNE GMINY KOŁBASKOWO


  W DZIEDZINIE  „WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I


  MŁODZIEŻY – LATO 2009”


   


  Podstawa prawna:


  1. Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,


  2. Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


   


  §1


  I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze opieki opiekuńczej, zdrowotnej i profilaktycznej:


  1.      organizacje pozarządowe,


  2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,


  3.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,


  4.      jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


   


  II. Rodzaj zadania: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży  (kwota dotacji: 35.500,00 zł.)


  1.      Na realizację zadania składają się m. in.:


  1)     organizacja kolonii letniej dla dzieci z terenu gminy Kołbaskowo z programem


   profilaktycznym,


  2)     działania opiekuńczo – wychowawcze,


  3)     działania profilaktyczne,


  4)     wypoczynek.


   


  2.      W ramach koloni organizator zapewnia:


  1)      Transport uczestników z terenu gminy Kołbaskowo (zbiórki przy szkołach w Kołbaskowie i Przecławiu – centrum przy pętli autobusu Nr 81) na miejsce wypoczynku i z powrotem,


  2)      Zakwaterowanie uczestników w pokojach,


  3)      Cztery posiłki podczas dnia,


  4)      Program wychowawczo – rekreacyjno - profilaktyczny,


  5)      Atrakcje i wycieczki,


  6)      Opiekę wychowawczą,


  7)      Lekarza i pielęgniarkę podczas całego pobytu w ośrodkach;


  8)      Ubezpieczenie NW uczestników.


  3. Preferowane miejsce wyjazdu Góry Stołowe – Polanica Zdrój oraz Beskid Śląski – Wisła. Preferowany czas pobytu: 12 dni.


   


  III.             W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Kołbaskowo;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
   3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

  §2


  Konkurs obejmuje oferty wyjazdów, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 20.06.2009 r., a kończy się nie później niż do 26.08.2009 r.


   


  § 3


  Do złożenia oferty uprawnione są podmioty działające statutowo na rzecz dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 3 ust. 2 tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96 z 2003r.poz. 873).


   


  §4


  Na realizację zadań w konkursie ofert Wójt Gminy Kołbaskowo w budżecie gminy na 2009 rok, przeznacza łączną kwotę 35.500,00 zł., słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100.


   


  §5


  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 02.06.2009 r. do godz. 11.00), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U.nr.193 poz.1891).


  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie nr 106.


     


  §6  1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1) formalne:


  - kompletne oferty,


  - prawidłowo i czytelnie wypełnione,


  - złożone w określonym terminie,


  2) znaczenie zadania do realizacji celów i zadań Gminy


  3) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania


  4) własny wkład finansowy w realizację zadania,


  5) analiza wykonania zadań w okresie poprzednim w szczególności rzetelności


                  i terminowości ich realizacji.


  2.      Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:


  1)      aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument rejestracyjny (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),


  2)      statut lub inny dokument określający zakres działania organizacji lub podmiotu,


  3)      harmonogram wydatków,


  4)      zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne,


  5)      oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru sądowego ze stanem prawnym i faktycznym,


  6)      oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonywania zadań programowych zgłoszonej oferty,


  7)      dokładny harmonogram realizacji zadania,


  8)      pisemne rekomendacje dotyczące dotychczas realizowanych projektów,


  9)      program profilaktyczny,


  10)   oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
  w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego
  o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.


   


   


  §7


  1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia zarządzeniem Wójt Gminy,


  2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej,


  3. Kwota przyznanej dotacji na dane zadanie nie może być niższa niż deklarowana w §1 niniejszego ogłoszenia na poszczególne zadania.


  4. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie,


  5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.


   


  §8


  Dotacja w szczególności nie może być przeznaczona na:  1. spłatę zaległych zobowiązań,
  2. premie i nagrody pieniężne,
  3. tworzenie i finansowanie nowych podmiotów,
  4. koszty zakupu nieruchomości oraz środków trwałych,
  5. zjazdy sprawozdawczo-wyborcze organizacji,
  6. druk własnych periodyków i biuletynów,
  7. założenie i obsługę stron internetowych.

   


  § 9


  W 2008 r. na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Gmina Kołbaskowo przeznaczyła 47.500,00 zł


   


  § 10


  Warunkiem przekazania dotacji jest:


  1. zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy.


  2. posiadanie rachunku bankowego do przekazania dotacji.


   


  Dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, pok. nr 19, tel. (91) 311-95-21, oraz na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl


  Ponadto informacja o konkursie będzie zamieszczona w „Głosie Szczecińskim w dniu 30.04.2009 r.


   


   


  Kołbaskowo, dn. 28.04.2009 r.


   

    udostępnił Admin dnia 2010-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra