Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 •       -- 2008
        -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  AKTUALNOśCI   \  2010

    Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

  Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

  Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo do zapoznania się z projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Sekretarza Gminy w Kołbaskowie (pokój Nr 24, I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2010 r.

  Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 10.11.2010 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

  Kołbaskowo, dnia 03.11.2010r.                                            Wójt Gminy Kołbaskowo

    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W dniu 10 listopada 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Kołbaskowo

  W dniu 10 listopada 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Kołbaskowo.

   

       Porządek dzienny:

  1. Sprawy regulaminowe

       a) stwierdzenie quorum,

       b) przyjęcie protokołu z  XXXV Sesji,

       c) zatwierdzenie porządku dziennego,

       d) powołanie sekretarza obrad,

  2.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia

  zawodowego nauczycieli w 2011 roku,

  3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Kołbaskowo w roku szkolnym 2009/2010,

  4. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,

  5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nadania nazwy ulicy w miejscowości Warzymice,

  6.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym,

  7.   Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości,

  8.   Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego  nabycia  nieruchomości,

  9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie

  wieczyste w trybie przetargowym,

  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przecław, 

  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Moczyły,

  12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kołbaskowo,

  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Siadło Górne,

  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Barnisław,

  15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stobno,

  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kurów,

  17. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.,          

  19. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kołbaskowo i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunki stosowania ulg z urzędu,

  20. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za III kwartał 2010 r.

  21. Interpelacje i zapytania,

  22.  Wolne wnioski.

                                                                                Kołbaskowo, dn. 03.11.2010 r.

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyniki konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 01.11.2010 do 31.12.2010 roku : „Prowadzenie rozgr

  Wyniki konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 01.11.2010 do 31.12.2010 roku : „Prowadzenie rozgrywek ligowych i turniejów gminnych w brydżu sportowym w okresie listopad – grudzień 2010r. „


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0038.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W dniu 29 września 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Kołbaskowo.

  W dniu 29 września 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Kołbaskowo.


  Porządek dzienny:

  1. Sprawy regulaminowe
  a) stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie protokołu z  XXXIV Sesji,
  c) zatwierdzenie porządku dziennego,
  d) powołanie sekretarza obrad,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Karwowo w gminie Kołbaskowo;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2010 r..
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/304/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 czerwca 2009 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
  9. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2010 r.
  10. Interpelacje i zapytania,
  11. Wolne wnioski. 

    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazów gmninnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do dzierżawy
  Informacja o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazów gmninnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do dzierżawy

  Lista załączników
  1. Inf 2 o wywieszeniu wykazów.docx
    udostępnił Admin dnia 2010-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W dniu 29 marca 2010 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo
  W dniu 29 marca 2010 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo,

   

  Porządek dzienny:

  1.      Sprawy regulaminowe

  a)      stwierdzenie quorum,

  b)      przyjęcie protokołu z  XXX Sesji,

  c)      zatwierdzenie porządku dziennego,

  d)      powołanie sekretarza obrad,

  2.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010,

  3.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołbaskowo, (budowa zbiornika retencyjnego),

  4.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołbaskowo, (przebudowa dróg powiatowych),

  5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym (dz. Nr 2/26 obręb Przecław),

  6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/356/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 08 lutego 2010 r.

  7.      Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

  8.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Krokoszyńskiej zawartej w piśmie z dnia 15.01.2010 r.,

  9.      Przyjęcie protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kołbaskowo,

  10.  Interpelacje i zapytania,

  11.  Wolne wnioski.

    udostępnił Admin dnia 2010-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazu nieruchomości gminnych nr 1/2010 przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 l
  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazu nieruchomości gminnych nr 1/2010 przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

  Lista załączników
  1. ogłoszenie i wykazy 1 i 2-2010.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra