Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 •       -- 2009
        -- 2010
        -- 2011
        -- 2012
        -- 2013
        -- 2014
        -- 2015
        -- 2016
        -- 2017
        -- 2018
        -- 2019
        -- 2020
        -- 2021
        -- 2022
        -- 2023
        -- 2024
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Taryfy wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Rejestry i ewidencje
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2021

    Sprawozdanie finansowe Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

  Sprawozdanie finansowe Gminy Kołbaskowo na 2021 rok


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf
  2. Bilans skonsolidowany.pdf
  3. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf
  4. Informacja dodatkowa z załącznikami.pdf
  5. Rachunek zysków i strat.pdf
  6. Zestawienie zmian w funduszu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2021 rok

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2021 rok


  Lista załączników
  1. Część opisowa 2021.pdf
  2. Informacja o stanie mienia komunalnego 2021.pdf
  3. Tabela Nr 1 Dochody.pdf
  4. Tabela Nr 2 Wydatki.pdf
  5. Tabela Nr 3 Przychody i Rozchody.pdf
  6. Tabela Nr 4 Dochody z administracji rządowej.pdf
  7. Tabela Nr 5 Dochody z administracji rządowej.pdf
  8. Tabela Nr 6 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień jst.pdf
  9. Tabela Nr 7 Budżet Obywatelski.pdf
  10. Tabela Nr 8 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.pdf
  11. Tabela Nr 9 Dochody i wydatki rachunku dochodów oświatowych.pdf
  12. Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi
  13. Tabela Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządk
  14. Tabela Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.pdf
  15. Tabela Nr 13 dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  16. Tabela Nr 14 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  17. Tabela Nr 15 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane na podstawie porozu
  18. Tabela Nr 16 Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.pdf
  19. Tabela Nr 17 Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.pdf
  20. Tabela Nr 18 Wydatki majątkowe.pdf
  21. Tabela Nr 19 Dochody i wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.pdf
  22. Tabela Nr 20 Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf
  23. Tabela Nr 21 Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.pdf
  24. Tabela Nr 22 Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.pdf
  25. Tabela Nr 23 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.pdf
  26. Wykonanie planu finansowego_Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.pdf
  27. Wykonanie planu finansowego_Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

  Informacja o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.


  Lista załączników
  1. Wykonanie plaów finansowych instytucji kultury.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029 za I półrocze 2021 r.

  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029 za I półrocze 2021 r.


  Lista załączników
  1. Część opisowa WPF I półrocze 2021r.pdf
  2. Tabela Nr 1 WPF za I półrocze 2021.pdf
  3. Tabela Nr 2 wykaz przedsięwzięć za I półrocze 2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2021 r.

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2021 r.


  Lista załączników
  1. Cześć opisowa I półrocze 2021.docx
  2. Tabela Nr 1 Wykonanie dochodów.pdf
  3. Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków.pdf
  4. Tabela Nr 3 Przychody i rozchody.pdf
  5. Tabela Nr 4 Wykonanie dochodów zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
  6. Tabela Nr 5 Wykonanie wydatków zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
  7. Tabela Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst.pdf
  8. Tabela Nr 7 Wydatki Budżetu Obywatelskiego.pdf
  9. Tabela Nr 8 Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych.pdf
  10. Tabela Nr 9 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oswiatowych jednostek budżetowych.pdf
  11. Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi
  12. Tabela Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porzadk
  13. Tabela Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.pdf
  14. Tabela Nr 13 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  15. Tabela Nr 14 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  16. Tabela Nr 15 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych na podstawie poro
  17. Tabela Nr 16 Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora
  18. Tabela Nr 17 Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora fina
  19. Tabela Nr 18 Wydatki majątkowe.pdf
  20. Tabele Nr 19 Dochody i wydatki z RFIL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029.

  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029.


  Lista załączników
  1. Uchwała WPF 2021.pdf
  2. Zał. Nr 1 WPF.pdf
  3. Zał. Nr 2 Objaśnienia.pdf
  4. Zał. Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r

  Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r


  Lista załączników
  1. Projekt budżetu na 2021 część opisowa.pdf
  2. Uchwała budżetow na 2021.pdf
  3. załącznik 1 Dochody.pdf
  4. załącznik 2 Wydatki.pdf
  5. załącznik 3 Przychody i rozchody.pdf
  6. załącznik 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
  7. załącznik 5 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jst.pdf
  8. załącznik 6 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.pdf
  9. załącznik 7 Dochody i wydatki rachunku dochodow jednostek oświatowych.pdf
  10. załącznik 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przec
  11. załącznik 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku
  12. załącznik 10 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.pdf
  13. załącznik 11 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  14. załącznik 12 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.pdf
  15. załącznik 13 Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst.pdf
  16. załącznik 14 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.pdf
  17. załącznik 15 Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.pdf
  18. załącznik 16 Wydatki majątkowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra